Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haalt investeringen in wegen, rivieren en spoor naar voren. Op basis van de begroting becijfert TLN dat ongeveer 70% van de 2 miljard euro waar het om gaat, terecht zal komen bij het spoor.

Een gemiste kans voor de weginfrastructuur, meent Post: ‘We zien dat de transportondernemers steeds vaker te maken krijgen met wegafsluitingen als gevolg van achterstallig onderhoud. Nu is het nog relatief rustig op de weg, dus om de overlast, ook voor het personenvervoer, zoveel mogelijk te beperken, is dit het uitgelezen moment om budget vrij te maken en achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten aan te pakken.’

Post wijst op de investeringen die naar voren gehaald worden. Het gaat om de versnelde aanpak van de autowegen N50 en N18. ‘Die projecten staan niet in de top 20 van problemen en knelpunten voor het vrachtverkeer’, zegt de TLN-voorzitter. ‘De export is goed voor een derde van het bruto binnenlands product (bbp). Het kabinet zou moeten inzetten op de aanpak van de goederencorridors die cruciaal zijn voor de positie van Nederland als handelsland en toegangspoort naar Europa: de A1, A12, A15, A58 en A67.’

Moed

Net als vorig jaar pleitte TLN in de aanloop naar Prinsjesdag voor meer structurele investeringen om de infrastructuur aan te passen. Per jaar is 3 miljard euro nodig, zo zegt de brancheorganisatie. Post: ‘In Den Haag is infrastructuur, en zeker asfalt, over het algemeen geen populair onderwerp. Terwijl het wel onmisbaar is voor het verdienvermogen van onze economie. We zijn in Nederland niet gewend om planmatig te investeren in onderhoud van onze infrastructuur. Daar is politieke wil en moed voor nodig, die niet spreken uit deze miljoenennota.’

‘Voor goederenvervoer wordt steeds vaker gezocht naar multimodale oplossingen om de druk op overbelaste netwerken te beperken en de ruimte op andere netwerken beter te benutten’, schrijft minister Van Nieuwenhuizen in haar begroting. Zo komt de regering met stimuleringsregelingen om het spoorgoederenvervoer te bevorderen en het containervervoer van de weg naar de binnenvaart te verplaatsen. Uiteindelijk moet dat volgens Van Nieuwenhuizen leiden tot een ‘substantiële reductie van het aantal vrachtwagens op de weg’. De focus ligt daarbij op de grote transportstromen op de belangrijke nationale en internationale goederenvervoercorridors, schrijft de minister.

Post: ‘Het gaat in Den Haag vaak over een modal shift, maar de uitleg daarbij is dat er minder wegvervoer en meer transport via het spoor en het water moet komen. Veel goederenstromen kunnen echter helemaal niet verplaatst worden naar de binnenvaart en tegelijkertijd loopt het internationale spoorvervoer tegen allerlei obstakels in de wet- en regelgeving aan. In plaats van een modal shift, hebben we een modal optimum nodig, waarbij voor elke goederenstroom wordt gekeken wat de optimale wijze van transport is. Dat vraagt wel om internationale afstemming en een meer integrale benadering vanuit de overheid.’

Stikstof

Los van het benodigde extra budget voor infrastructuur, moet het kabinet het stikstofprobleem snel oplossen, stelt Post. Het kabinet maakt daarvoor 5 miljard euro vrij, toch is volgens Post onduidelijk of de aangekondigde maatregelen op tijd de vereiste stikstofruimte opleveren. ‘De minister zet vooral in op modernisering van de agrarische sector. Maar wat levert dat concreet per jaar op aan stikstofruimte? Zolang die ruimte er niet is, kunnen er geen woningen, wegen en bedrijventerreinen gebouwd worden.’