De ondernemers die voor de monitor zijn ondervraagd, staan er volgens de belangenvereniging in grote lijnen nog hetzelfde voor als tijdens de vorige vier meetmomenten. Zo zegt nu 72% van de ondervraagde transport- en expeditiebedrijven een omzetverlies te lijden. Bij de vorige enquête van eind mei was dat 71%.

De omzet van de bedrijven is volgens de enquête sinds 1 maart gemiddeld met 25,2% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat percentage was in de vorige coronamonitor wel wat hoger, 28,4%. Dat de omzetdaling nu wat minder is, is wat TLN betreft echter maar een flauw lichtpuntje. ‘Van een substantieel aantrekken van de opdrachten is nog geen sprake.’

Noodmaatregelen

Het percentage transportondernemers dat gebruikmaakt van nood- en hulpmaatregelen is sinds de vorige monitor gestegen van 31 naar 38%. Net als vorige keer verwacht 15% van de bedrijven te zullen snoeien in het personeelsbestand.

De bedrijven denken niet dat de coronacrisis hun voortbestaan in gevaar brengt. De barometer waarop de transporteurs kunnen aangeven hoe waarschijnlijk de kans is dat hun bedrijf blijft bestaan, staat op de waardering 8,1. Bij de vorige enquête was dat 7,9 (op een schaal van 1, ‘onwaarschijnlijk’, tot 10, ‘waarschijnlijk’).

Druk op tarieven

Het belangrijke effect van de coronacrisis op de bedrijfsactiviteiten is dat er minder te vervoeren valt voor bestaande klanten: 30% van de bedrijven stelt dat hier sprake van is. Het percentage bedrijven dat de druk van klanten op de transporttarieven voelt toenemen, is iets gestegen, van 8% naar 10%.