Diederik Dijkema is programmacoördinator Connected Transport Corridor bij de provincie Zuid-Holland. In zijn contacten met de transportsector heeft hij steun van  logistiek makelaar Michel Oldenburg van Bereikbaar Haaglanden & Rijnland en de Verkeersonderneming.

Wie heeft het initiatief voor dit project genomen en met welk doel?

Connected Transport Corridors is eind 2018 opgestart als een samenwerking tussen het Rijk, regionale overheden en private partijen uit de logistieke sector om de resultaten uit regionale pilots te integreren in de logistieke praktijk. De provincie Zuid-Holland heeft samen met onder meer VNO/NCW West, het ministerie van Infrastructuur, Havenbedrijf Rotterdam en de transportsector in Zuid-Holland dit initiatief omarmd. Het doel is de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming van het transport te verbeteren door de digitalisering van de infrastructuur (slimme verkeerslichten) en het stimuleren van vervoerders om data te delen.

Wanneer is dit project geslaagd?

De uitrol van intelligente verkeersregelinstallaties, de iVRI’s, en het connected maken van de transportsector is een ontwikkeling die niet meer stopt. De infrastructuur – iVRI’s – wordt landelijk uitgerold, waarbij ook het prioriteit aanvragen voor trucks op meerdere plekken mogelijk is of gaat worden.

Waarom zou ik als transporteur meedoen?

De transportsector moet het hebben van efficiency. Tot voor kort was het gebruik van intelligente verkeerslichten voorbehouden aan de hulpdiensten, het openbaar vervoer en enkele specifieke gebruikers. Nu wordt voor het eerst de logistieke sector meegenomen in de mogelijkheden. De vervoerder moet een licentie aanschaffen en er is uiteindelijk een single screen in de cabine nodig.

Nu start men in het Westland, hoe staat het er elders in de provincie voor?

De uitrol is in Zuid-Holland gestart op de N209 met een grote kick-off op 12 december 2019. In april zijn in het Westland 10 iVRI’s operationeel geworden. De volgende grote uitrol is de N470, naar verwachting in Q3 operationeel. In Rotterdam – Waal-Eemhaven – en Barendrecht/Ridderkerk zijn we bezig met een inventarisatie op basis waarvan we zullen bepalen of en waar er routes met extra iVRI’s moeten komen.

Blijft het bij Zuid-Holland of zijn er ook elders initiatieven?

CTC Zuid-Holland is één van de corridors die landelijk worden uitgerold. Andere grote corridors zijn Zuid-Nederland en Noord-Holland (Amsterdam Westkant, red). De corridors hebben deels specifieke onderdelen, waarin ze vooroplopen op het gebied van bandenspanningssensoren, een prioriteit voor trucks. Alle ontwikkelingen en ervaringen worden gedeeld. Ze zijn volgens vastgestelde standaarden en zijn geschikt voor landelijke uitrol.

U belooft de transporteurs tijdwinst en brandstofbesparing. Hoe groot zijn die?

In een ‘experience week’  in 2018 zijn metingen verricht die wijzen op een brandstofwinst van 1 liter per bespaarde stop, waarmee uiteraard minder CO2 en fijnstof wordt uitgestoten. De eerste ervaringen van vervoerders bevestigen dat. De brandstofbesparing schommelt tussen de 6 en 15 %. Er zijn 10 tot 20 % minder rembewegingen. Dan heb ik het nog niet over de gemoedsrust van de chauffeur. Daarnaast is de verwachting dat er een positief effect is op de doorstroming. Daarbij is het belangrijk om uit te leggen dat vrachtwagens enkel buiten de spits prioriteit kunnen aanvragen en dat dit pas wordt gehonoreerd als de capaciteit van het kruispunt het op dat moment toelaat. Er worden dit jaar nog een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van connected rijden op de doorstroming en naar de milieueffecten.

Wat moet de gemiddelde snelheid van de vrachtwagens zijn om succes te hebben met connected transport? 

Connected trucks kunnen middels een app een adviessnelheid krijgen om groen te halen. Die snelheid is dus flexibel en altijd binnen geldende maximumsnelheid. Deze time-to-green en time-to-red informatie wordt door chauffeurs zeer gewaardeerd omdat het de mogelijkheid geeft om uit te rollen als duidelijk is dat een groen licht niet meer wordt gehaald.

Er bestaan ook ideeën om in konvooi te rijden. Zijn er verbanden tussen deze initiatieven?

Dat past in hetzelfde project. We zijn in december gestart met een pilot konvooi rijden op de N209. Omdat we snel het aantal connected trucks willen laten groeien, hebben we ervoor gekozen om ook individuele trucks de mogelijkheid te bieden prioriteit aan te vragen.