Deze modal shift moet zorgen voor verduurzaming van de transportsector. Maar het wil vooralsnog niet zo vlotten met deze verschuiving. Volgens de onderzoekers is tussen 1996 en 2016 nauwelijks iets veranderd qua marktaandelen van de verschillende modaliteiten. Dat schrijft het Duitse vakblad DVZ.

De onderzoekers verwachten voor de komende jaren weinig verandering op dit gebied. Alleen het spoorgoederenvervoer zou enkele procenten kunnen afsnoepen van het wegtransport. Het rapport is door Trasporti e Territorio (TRT) opgesteld in opdracht van de transportcommissie van het Europees Parlement, die er binnenkort over vergadert.

Doelen

Brussel heeft diverse doelstellingen geformuleerd omtrent de modal shift. Zo moet in 2030 30% van de goederen van de weg naar andere modaliteiten zijn verplaatst. In 2050 moet dit percentage zijn gestegen tot boven de vijftig. Het is echter zeer de vraag of die doelstellingen wel worden gehaald. Vooralsnog lijkt het er in ieder geval niet op.

Dit komt onder meer doordat prijsontwikkelingen weinig invloed hebben op de keuze voor wegtransport. Volgens de onderzoekers blijven verladers en expediteurs zelfs bij een prijsstijging vaak kiezen voor wegvervoer. Slechts als overheden met gerichte belastingen de modal shift proberen te realiseren, kunnen de doelen worden gehaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra heffingen in stadscentra en natuurgebieden.

De mogelijkheden voor een modal shift zijn het grootst in gebieden waar de infrastructuur het beste op orde is. Dan gaat het vooral om het westen van Duitsland en de Benelux-landen.

Terminals

Tevens merken de onderzoekers op dat investeringen in achterlandterminals relatief gering zijn, in vergelijking met de bedragen die worden uitgetrokken voor andere infrastructuurprojecten. Weliswaar is het niet reëel om te verwachten dat de gehele EU een sterk terminalnetwerk heeft, maar toch zijn er regio’s waar ruimte is voor verbetering.

Bovendien is de EU-financiering van multimodale projecten niet eerlijk verdeeld. De landen in het westen van Europa zouden relatief veel geld ontvangen in vergelijking met nieuwe lidstaten uit Oost-Europa.