Het vervoer met ecocombi’s ofwel de ‘Lang-LKW’ neemt geleidelijk toe, nu zij in beginsel op delen van het wegennet zijn toegelaten. Het zogeheten ‘Regelbetrieb’ werd ingevoerd toen de proeven met ecocombi’s op enkele trajecten bevredigend waren afgerond.

Maar volgens de rekenkamer leidt die toename ook tot meer schade aan het wegdek en aan andere infrastructuur. Bovendien zijn de kosten van extra lange parkeerplaatsen voor de Lang-LKW, bijvoorbeeld bij wegrestaurants, nog niet gedekt.

Veiligheid

Dat zegt het Bundesrechnungshof in een analyse van de besteding van voor infrastructuur uitgetrokken middelen in het jaar 2018. Ook zouden er nog twijfels zijn over de verkeersveiligheid, nu zich meer en meer ecocombi’s op de wegen melden.

Dat geldt voor het inhalen van lange combinaties en voor het verkeer bij wegwerkzaamheden. Niet altijd zijn tijdelijke verkeersmaatregelen (zoals wegomleggingen en -versmallingen) geschikt voor zeer lange voertuigen. Wegbeheerders moeten er bij de planning van zulke maatregelen van op de hoogte zijn of en hoeveel Lang-LKW’s van een bepaald weggedeelte gebruik (kunnen) maken.

Extra onderzoek

Volgens de rekenkamer heeft ook de Bundesanstalt für Straßenwegen, de Duitse Rijkswaterstaat, erop gewezen dat voor dit soort gevallen extra onderzoek nodig is. Het bondsverkeersministerie intussen heeft in een reactie laten weten dat een meldplicht sinds de openstelling van delen van het algemene wegennet niet meer nodig is; het ministerie wil daar ook niet van weten.