Een forse coalitie van SGP, VVD, ChristenUnie, CDA, PvdA, PVV, D66 en SP accepteert de prijsverhoging niet en steunt daarmee de eerdere oproep van belangenverenigingen TLN, Evofenedex en KNV.

‘Prijsverhoging zeer ongepast’

De drie brancheorganisaties vinden de aangekondigde prijsverhoging van 100 euro zeer ongepast en roepen de minister op om eindelijk vaart te maken met het nieuwe concept-tariefstelsel, waarvan al sinds 2016 sprake is.

In dat nieuwe stelsel moet de prijs van producten als de tachograafkaart allereerst kostendekkend zijn, dus zonder een grote winstmarge. Het tweede uitgangspunt van het nieuwe tarievenstelsel is dat er geen zogeheten ‘kruissubsidie’ mag plaatsvinden. Met andere woorden: de winst die Kiwa maakt op tachograafkaarten mag niet dienen om het verlies dat het bedrijf draait op andere producten te compenseren.

Lees hieronder de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld naar aanleiding van de kritiek van TLN, evofenedex en KNV.

Schriftelijke vragen van de leden Stoffer (SGP), Dijkstra (VVD), Van der Graaf (CU), Von Martels (CDA), Van Dijk (PvdA), Van Aalst (PVV), Schonis (D66) en Laçin (SP) aan de minister van I&W over de nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten

  1. Heeft u kennisgenomen van het voorstel om het tarief voor tachograafkaarten opnieuw te verhogen?
  2. Hoe waardeert u het voorstel van de producent van tachograafkaarten, Kiwa, om het tarief voor tachograafkaarten in 2019 opnieuw te verhogen, met ruim 5%?
  3. Is de veronderstelling juist dat het tarief voor de Nederlandse tachograafkaart substantieel hoger ligt dan de tarieven in omliggende landen? Is de veronderstelling juist dat een tachograafkaart in Duitsland slechts 40 euro kost?
  4. Hoe waardeert u het prijsverschil tussen Nederlandse tachograafkaarten en die in omliggende landen?
  5. Kunt u de uitkomsten van het benchmarkonderzoek naar de kostprijs en verkooptarieven van verschillende verkeer en vervoer vergunningen in verschillende landen naar de Kamer sturen?
  6. Kunt u een eerste indicatie geven van de verschillen met betrekking tot tachograafkaarten?
  7. Waarom is het nieuwe stelsel voor de ILT- en Kiwa-tarieven voor verkeer en vervoer nog steeds niet definitief ingevoerd, in weerwil van de eerdere inschatting (bij de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat in 2017) dat het nieuwe stelsel per 1 juli 2018 in werking zou treden? Wanneer gaat dit gebeuren?
  8. Is de veronderstelling juist dat het nieuwe tarievenstelsel zal zorgen voor een sterke daling van het Kiwa-tarief voor tachograafkaarten in verband met het uitgangspunt dat de prijzen kostendekkend moeten zijn en dat geen kruissubsidiëring plaats mag vinden?
  9. Bent u bereid, mede gelet op de aangenomen motie Bisschop c.s. (Kamerstuk 34 000-XII nr. 45), de prijsverhoging op te schorten zolang het nieuwe tarievenstelsel nog niet van kracht is geworden?

Lees ook: Nieuwe tachograafkaarten gaan toch 100 euro kosten