Het goederenvervoer over de weg was vorig jaar de enige winnaar in het landtransport in en door Duitsland. Spoorvervoer en binnenvaart verloren terrein.


Dat blijkt uit cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Die tonen ook aan dat terwijl de Duitse economie met 1,9% groeide, het landvervoer een kleine krimp van 0,1% liet zien. Economische groei behoeft dus niet gepaard te gaan met een toeneming van het aantal afgelegde tonkilometers.

Het wegvervoer in en door Duitsland nam vorig jaar 0,3% toe. Het spoor kromp 0,4% en de binnenvaart zelfs met 1,8%. Deze verschuiving, een omgekeerde ‘modal shift’, is goed verklaarbaar door de lange periode van laagwater in de tweede helft van het jaar.

Daardoor verloor de binnenvaart klaarblijkelijk meer lading aan het wegtransport dan aan het spoor. Het is maar de vraag of wegvervoerders er veel mee zijn opgeschoten. Hun omzet nam gemiddeld 1% toe, maar de tarieven gingen over de hele linie iets omlaag.

De geringe omzetstijging kan voor een deel worden toegeschreven aan de gemiddeld lagere dieselprijs, zegt het BAG. Diesel was over het hele jaar gemeten 8% goedkoper dan een jaar eerder. De rendementen in het wegvervoer waren in 2016 1 à 3%, met uiteraard uitschieters tot ver in de rode cijfers en in andere gevallen plussen van 5% en meer.