Wie verwacht had dat het onderwerp kilometerheffing voor verhitte reacties zou leiden tijdens het Congres Wegvervoer gisteren, kwam bedrogen uit.


Waar het publiek tijdens een conferentie over het zelfde onderwerp vorig jaar in Antwerpen nog woest reageerde naar politici en de leverancier van de onboard units, daar ontstond gisteren tijdens een door TLN en Nieuwsblad Transport georganiseerde bijeenkomst een genuanceerd debat.

TLN directeur Jan Boeve plaatste het thema in een wat meer academisch perspectief: ‘infrastructuur geldt van oudsher als een collectief goed. Daar vraag je geen directe gebruiksvergoeding voor.’ Op de tegenwerping dat mobiliteit al via onder meer de wegenbelasting beprijsd wordt, reageerde Boeve met de vaststelling dat slechts een klein percentage van deze inkomsten daadwerkelijk terugvloeien naar directe investeringen in de infrastructuur.

Boeve houdt rekening met invoering van kilometerbeprijzing in Nederland, in het ideale geval gekoppeld aan een vermindering van de wegenbelasting, zodat het principe ‘de gebruiker betaalt’ opgeld kan doen. ‘Net als in de landen om ons heen.’

Een kilometerbeprijzing zou zich vertalen in gunstiger ongevallenstatistieken, was de overtuiging van Paul Haverkamp van verzekeraar TVM. ‘Een continue verkeersstroom leidt haast per definitie tot minder ongelukken dan stokkende verkeersstromen. In de file gebeuren ongelukken door gebrek aan concentratie, door het wisselen van baan en door het verkeerd inschatten van afstanden.’ Kilometerheffing zou het aantal files doen afnemen. Daar kan tegenover gesteld worden dat de files op de ring rond Antwerpen bepaald nog niet zijn geslonken, sinds het vrachtverkeer in België betaalt voor het gebruik van de wegen. Boeve: ‘als je de heffing alleen gebruikt als inkomstenbron en niet als kapitaal om de infrastructuur te verbeteren, dan gebruik je de beprijzing voor een oneigenlijk doel.’

We moeten leren van de invoering van de heffing in Duitsland en, vooral ook België, was ook de mening van Inez Berkhof namens Multi Service Tolls. ‘Technisch gezien kan een invoering betrekkelijk snel gerealiseerd worden, maar een gedegen invoering die voldoende draagvlak heeft en minder technische storingen heeft moet zorgvuldig voorbereid worden.’ Jan Boeve was heel concreet: ‘invoering van een heffing lukt niet binnen één regeerperiode.’