Volgens het CBS, dat deze cijfers meldt, stootte de transportsector ruim 17% van alle CO2 uit. De uitstoot door de luchtvaart, binnenvaart en wegvervoer nam toe, de uitstoot van de zeevaart nam daarentegen af, aldus Nederlands grootste cijferfabriek. Die geeft geen verklaring voor het stijgende aandeel van de transportsector, maar het ligt voor de hand dat de florerende economie daarvan de grootste oorzaak is. Overigens wordt personenvervoer hierbij ook meegerekend, die vooral bij luchtvaart verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot.

CO2-uitstoot

Volgens een meerjarenreeks van het statistische bureau is de transportsector er de afgelopen vierenhalf jaar, alle groene initiatieven ten spijt, in geen enkel kwartaal in geslaagd om de CO2-uitstoot te verminderen. Achttien kwartalen achter elkaar nam de CO2 uitstoot ten opzichte van een jaar eerder volgens het CBS toe, variërend van 1% tot ruim 5%.

Maar die trend blijkt niet terug te vinden te zijn in de absolute cijfers van het nationale statistiekbureau. Die laten voor de sector ‘vervoer en opslag’ zien dat de CO2-emissie al jarenlang schommelt rond de 26 miljoen ton. In 2008 was dat 26,4 miljoen ton, vorig jaar 25,8 miljoen ton. Voor het totaal aan broeikasgassen, waarin ook lachgas (N2O) en methaan (CH4) zijn meegerekend, is het beeld niet anders: 26,7 tegen 26,2 miljard CO2-equivalenten.

Teniet

Wel is duidelijk dat de vooruitgang in het vervoer over water en land teniet wordt gedaan door de toename van het vliegverkeer. Die was vorig jaar goed voor 12,7 miljoen ton, een miljoen ton meer dan tien jaar daarvoor, en bijna de helft van de totale uitstoot door de transportsector. Het vervoer over land daalde juist met 600.000 ton tot 5,4 miljoen ton. Het vervoer over water liet zelfs een afname zien met 900.000 ton tot 6,6 miljoen ton.

Volgens het CBS is de landelijke CO2-uitstoot in het derde kwartaal vooral gedaald doordat elektriciteitscentrales meer aardgas in plaats van steenkool zijn gaan verbranden. Daardoor daalden de emissies van de sector energie, water en afval met 13%. Die blijft met een aandeel van 28,8% van de totale uitstoot nog wel de grootste vervuiler, gevolgd door landbouw, mijnbouw, industrie en bouw met 26,2 en de transportsector met 17,3%.

Dat is net iets meer dan alle Nederlandse huishoudens samen. Die waren vorig jaar goed voor 17% van de landelijke CO2-uitstoot. Die kwam volgens het CBS vorig jaar op 196,3 miljoen ton uit, ruim tien miljoen ton minder dan in 2008.