Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Noord-Brabant heeft laten uitvoeren in elf gemeenten, waarbij een verhoogd groepsrisico is bij een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor.

Brabant telt in totaal 29 gemeenten met een spoorverbinding. Door werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute rijden er tot 2024 meer goederentreinen over de Brabantroute die onder meer ook gevaarlijke stoffen vervoeren.

In het onderzoek is gekeken of de externe veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen in het bestemmingsplan en of bij de vergunningverlening hieraan is getoetst. Daarnaast is nagegaan of toezicht is uitgevoerd en of bij overtredingen handhavend is opgetreden. Dat bleek niet overal het geval te zijn.

(Tekst loopt door onder foto)

Bron: Provincie Noord-Brabant

Onderzoek

Uit de studie blijkt dat het merendeel van de onderzochte gemeenten voldoende aandacht heeft voor externe veiligheid in bestemmingsplannen. Echter blijken adviezen van de veiligheidsregio’s niet altijd volledig te zijn opgevolgd. Daardoor komt het voor dat bijvoorbeeld vluchtwegen of een opvanggoot ontbreken. De opvanggoot moet ervoor zorgen dat een gevaarlijke vloeistof zich niet kan verspreiden.

De onderzoekers stellen verder dat de vereiste veiligheidsmaatregelen, zoals brandwerend glas, bijna in alle gevallen zijn gerealiseerd. Ook is het mogelijk om ventilatiesystemen uit te schakelen bij een een naderende gifwolk. In de omgeving ontbreken echter bepaalde veiligheidsmaatregelen. Op sommige plekken zijn bijvoorbeeld niet voldoende extra brandkranen aanwezig of is het spoor niet makkelijk te bereiken voor de brandweer. Daarnaast is bij alle gemeenten vastgesteld dat er niet actief is gecommuniceerd met bewoners en bedrijven over hoe zij moeten handelen bij een calamiteit op het spoor.

Naleving

Verder stellen de onderzoekers dat na de oplevering van een gebouw of openbare ruimte er niet wordt toegezien op de naleving van de veiligheidsmaatregelen. Tijdens het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat technische voorzieningen, zoals een brandmeldinstallatie, buiten gebruik waren of dat een vluchtweg gebarricadeerd was. In de gemeentes waar dit werd vastgesteld, werd na het onderzoek direct actie ondernomen.

De provincie heeft naar aanleiding van de studie alle 29 ‘spoorgemeenten’ in Brabant gevraagd of zij met behulp van de onderzoeksresultaten de veiligheid kunnen verbeteren.