Het eindconcept dient als belangrijke bouwsteen voor een maatregelenpakket voor het spoorgoederenvervoer van het ministerie van IenW, dat in juni 2018 wordt vastgesteld. Het Nederlandse Masterplan Spoorgoederenvervoer is een reactie op het Duitse Masterplan, dat eind vorig jaar werd gepresenteerd en begin dit jaar werd opgenomen in het Duitse regeerakkoord. Duitsland wil voor de zomer starten met de uitvoering ervan.

De Tafel werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een maatregelenpakket, dat in juni 2018 moet worden vastgesteld. Met dit maatregelenpakket moet een eerlijk speelveld worden bereikt om de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer te versterken.

Maatregelen
In het masterplan zouden onder andere maatregelen beschreven staan om de gebruikersvergoeding in lijn te brengen met Duitsland en om het Nederlandse spoornet concurrerender te maken. Zowel in Duitsland als in Frankrijk is onlangs besloten om de gebruikersvergoeding voor goederentreinen te verlagen. Verder moet het rijden met 740 meter lange goederentreinen op termijn mogelijk worden. Ook moeten de structurele kosten, die de lappendeken aan treinbeveiligingssystemen in Nederland veroorzaakt, worden aangepakt.

ERTMS
Ook zou de uitrol van ERTMS worden vertraagd om zich aan het tempo in buurlanden met een werkend systeem aan te passen. De mate van compensatie van de extra kosten die de uitrol van ERTMS voor spoorgoederenvervoerders met zich meebrengt, is nog een punt van discussie.

De wet Basisnet wordt zorgvuldig herijkt. Deze wet geeft per traject aan wat het maximale risico voor omwonenden is van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het doel van deze herijking is om groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen tussen de industrie en havens in Nederland en het buitenland mogelijk te maken, zonder dat dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s voor de leefomgeving langs het spoor. Daarnaast is deregulering, elektromobiliteit, energiebesparing en het verplicht stellen van het gebruik van stil materieel in Nederland onderdeel van dit Masterplan.

Duitsland
RailGood zegt dat het belangrijk is dat de Nederlandse overheid nu ‘snel en daadkrachtig’ beleid voert ter stimulering van het spoorgoederenvervoer, vooral nu Duitsland deze zomer start met het uitvoeren van dit maatregelenpakket. ‘Voorkomen moet worden dat door getalm aan overheidszijde kostbare tijd verloren gaat. Een actieve inzet op de maatregelen is urgent omdat de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer en de verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie stagneert’, zegt Hans-Willem Vroon.

‘Voor de Nederlandse spoorgoederensector, havens, handel en industrie is het zaak dat Nederland het Duitse voorbeeld snel volgt. Het stimuleren van spoorgoederenvervoer is goed voor de leefbaarheid en de economie van Nederland.’

Het ministerie van IenW is met de sector in gesprek waar het masterplan nog concreet aanvulling wenst. Ook wil het ministerie de effectiviteit van de maatregelen onderzoeken, om zo te bepalen welke prioriteiten moeten worden gesteld. In juni 2018 zal de spoorgoederentafel de uitwerking verder bespreken.