De redersvereniging reageert hiermee op uitspraken die EU-commissaris Timmermans dinsdag deed tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. Daarin gaf de politicus te kennen de scheepvaartsector niet langer vrij te willen stellen van het zogeheten EU Emissions Trading System (ETS).

Uitgangspunt van het EU ETS is dat per onderneming een maximum aan CO2-emissierechten wordt verleend. Wie meer uitstoot, moet emissierechten kopen. Wie minder vervuilt, kan de rechten verkopen aan andere reders of charteraars.

De wens om de CO2-uitstoot van onder meer de scheepvaart in te perken, maakt deel uit van de Europese ‘Green Deal’ die de nieuwe klimaatcommissaris moet gaan vormgeven. Het doel van deze deal – een speerpunt van de nieuwe Commissievoorzitter Usula von der Leyen- is dat de Europese uitstoot van broeikasgassen als CO2 in 2030 ruim gehalveerd is.

Niet geschikt voor zeevaart

Nick Lurkin, adviseur klimaat en milieu bij de KVNR is van mening dat het Europese emissiehandelssysteem niet voor de zeevaart geschikt is. ‘De extra administratieve lasten voor de reder zijn daarmee enorm en dat is iets wat we absoluut willen voorkomen.’

De KVNR nodigt klimaatpaus Timmermans dan ook uit om in gesprek te gaan. ‘In het Nederlandse bedrijfsleven zien we al veel initiatieven om de zeevaart te verduurzamen. Het laat onder meer zien dat reders niet alleen verantwoordelijkheid claimen, maar ook graag voorloper willen zijn in de verduurzaming. Wij denken en werken dan ook graag mee aan een breed gedragen Europees plan van aanpak’, zegt directeur Annet Koster.

De Nederlandse reders hebben overigens al een alternatief op het CO2-quotasysteem van de EU: ‘Een vastgestelde CO2-heffing op de brandstof. De opbrengsten gaan dan naar een internationaal maritiem innovatiefonds om innovaties voor reders en infrastructuur voor alternatieve energiedragers te bekostigen’, aldus Lurkin.

Oude discussie

De discussie of de scheepvaart onder het EU ETS zou moeten vallen, werd jaren geleden ook al gevoerd. In 2017 nam het Europees Parlement met een ruime meerderheid een voorstel aan, waarin de IMO tot 2021 de tijd krijgt om de CO2-uitstoot van de scheepvaart te beperken. Lukt dat niet, dan zullen reders per 2023 in Europa emissierechten moeten betalen.

De IMO zelf sprak zich al eerder uit tegen opname van de scheepvaart in het Europese CO-handelssysteem. De maatregel ondermijnt volgens de organisatie de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen op mondiaal niveau terug te dringen.

2050

De wereldwijde maritieme branche heeft beterschap beloofd. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met de helft zijn teruggebracht ten opzichte van de uitstoot in 2008. Voor de zeevaart leggen de partijen in Nederland de lat hoger dan de mondiale afspraken. Ze willen in 2050 dat de zeevaart 70% minder uitstoot.

De scheepvaart is met een totale uitstoot van negenhonderd miljoen ton CO2 verantwoordelijk voor ongeveer 2,5% van de totale wereldwijde emissie.