Peeters bereikte dit akkoord samen met de werkgevers en de vakbonden. Europa eist dat de bestaande regeling uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, die de vrije concurrentie en vrijheid van arbeid beperkt, wordt aangepast aan de Europese normen. Het compromisakkoord probeert tegelijk Europa gunstig te stemmen en de bestaande beschermde posities en privileges alvast tijdelijk te handhaven.

85% tot 90% van de havenarbeiders keurt het akkoord goed. Dat lijkt veel, maar van de 8.926 stemgerechtigde havenarbeiders brachten er slechts 4.131 (46,28%) hun stem uit. 91,34% van de stemmers gaat ermee akkoord dat ze voortaan in meer dan één haven inzetbaar zijn. Rekrutering – onder bepaalde voorwaarden – buiten de ‘pool’ van erkende havenarbeiders scoorde 86,98%. Multitasken lag wat gevoeliger: 85,74% van de havenarbeiders ziet het wel zitten dat gespecialiseerde arbeiders ook taken mee moeten uitvoeren die geen specialisatie vergen. 79,30% keurde de gestelde vragen alle drie goed.

Minister Peeters (CD&V) stuurt het akkoord nu naar de Raad van State. Die brengt dan een advies uit over de juridische correctheid van de tekst. Daarna bezorgt Peeters (CD&V) de tekst aan Europees commissaris voor transport, Violeta Bulc. Als die haar goedkeuring geeft, kan de tekst worden omgezet in Belgische wetten. Die moeten in principe wel tegen 15 juli van kracht zijn, anders zou Europa sancties kunnen opleggen.

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp-a) is alvast van oordeel dat de Europese Commissie de overeenkomst tussen werkgevers en werknemers ‘moet’ honoreren en het bereikte compromis aanvaarden.