De uitstoot van CO2 is in Nederland gestegen van 160 miljoen ton in 1990 tot 170 miljoen ton in 2009. In de gehele Europese Unie is de uitstoot in die periode gedaald.

Dat Nederland het gemiddeld slecht doet is met name te wijten aan het grote aandeel van de transportsector in de uitstoot. Dat is meer dan de helft: 90 miljoen ton op het totaal van 170 miljoen ton.

Ook in een land als Duitsland, waar de totale uitstoot sinds 1990 daalde, stegen de CO2-emissies van de transportsector eveneens, zij het niet zo sterk als in Nederland.

Opvallend in de Nederlandse cijfers is het hoge aandeel van de zee- en binnenvaart, waarbij de levering van bunkerolie is meegerekend. Die zijn goed voor meer dan de helft van de CO2-uitstoot van de transportsector.

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vindt het betreurenswaardig dat in Nederland ‘schouderophalend’ wordt gereageerd op het niet halen van de Europese doelstellingen, een reductie van 20% in 2020 ten opzichte van 1990. ‘Als het Europa en Nederland ernst is met de klimaatdoelstelling, zal de politiek de schouders eronder moeten zetten. Hiertoe zal bijvoorbeeld in versneld tempo vervoer van personen en goederen moeten worden overgeheveld naar het spoor’, zegt directeur Ad Toet van KNV.