Sommigen hebben helaas te vrezen voor ontvoeringen en vervelende manieren waarop hun privacy wordt aangetast. Een beperkt aantal heeft een mindere periode achter de rug en houdt dit graag voor zichzelf.

In de Quote 500 wordt vermeld hoe het blad aan de informatie komt. Het blad zet uiteen dat het tips staaft met ‘gegevens die voor iedereen openbaar zijn, zoals de in de databanken van de Kamers van Koophandel gedeponeerde uittreksels en jaarrekeningen, Kadaster-gegevens en meldingen in de registers van de Autoriteit Financiële Markten’.

Anonimisering

Zoals bekend kunnen derden relatief eenvoudig via de, bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde publicatiestukken herleiden wat de waarde en de winst van een onderneming is (voorzover deze winst in een jaar niet is uitgekeerd als dividend). Voor wie dat zou willen, zijn er diverse mogelijkheden om zogenoemde ‘anonimiseringsstructuren’ op te zetten.

Eén mogelijkheid is om een open commanditaire vennootschap (open CV) te implementeren in de huidige structuur, waardoor in zekere mate sprake kan zijn van ‘anonimisering’. De open CV is namelijk niet verplicht om jaarcijfers te deponeren, waardoor het voor derden minder eenvoudig te herleiden is wat de waarde en winst van vennootschap(pen) is.

Op deze wijze wordt (met name toekomstig) vermogen ‘verstopt’ voor derden. Door de open CV als topholding in de structuur te implementeren, kunnen (jaarlijks) overtollige liquide middelen vanuit de onderliggende vennootschappen (onbelast) worden uitgekeerd. Hierdoor kan worden bereikt dat de jaarstukken een gering eigen vermogen laten zien.

De mogelijkheid om een open CV in de structuur op te nemen is niet gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing en heeft derhalve – terecht – geen invloed op de informatievoorziening aan de Belastingdienst.

Register

In een andere column – Wie is de Mol? – maakte ik melding van het UBO-register. Dit register gaat bijhouden wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een structuur is. De UBO van de open CV moet wel geregistreerd worden.

Het openbare deel van het UBO-register is echter (op basis van de huidige beschikbare informatie) in Nederland alleen doorzoekbaar op naam van de vennootschap en niet op naam van de UBO (alleen de Financiële inlichtingen eenheid kan het register doorzoeken op natuurlijke personen).

Afhankelijk van de naamgeving van de open CV kan het zodoende wel worden bemoeilijkt om een link te leggen tussen de UBO(’s) en de open CV. Dus als de UBO wordt gevonden, dan is niet duidelijk wat hij heeft: de jaarcijfers hoeven immers niet te worden gedeponeerd.

Transparantie

Over de toelaatbaarheid van anonimiseringsstructuren en hoe zich dit bijvoorbeeld verhoudt tot transparantie is het nodige geschreven. Echter, bepaalde rijken verbergen hun vermogen niet voor overheden, belastingdiensten of andere overheidsinstellingen. Nee, slechts voor nieuwsgierigen en kwaadwillenden kan meer privacy gerechtvaardigd zijn.

Het ministerie houdt zich – bijvoorbeeld als belastingzaken van bepaalde multinationals in het nieuws komen – keurig aan zijn geheimhoudingsplicht. Het mag zich niet uitlaten over individuele belastingplichtigen. Het zou fijn zijn als het nog te verschijnen UBO-register eveneens de drempel voor nieuwsgierigen en kwaadwillenden vergroot en het niet openbaar toegankelijk wordt. Niet iedereen wil in de Quote.