Werknemers vragen bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog wel eens om een getuigschrift of referentie. Dit is ook logisch.


Omgekeerd vraagt u, als werkgever, aan sollicitanten ook wel eens naar een getuigschrift of referentie van een vorige baan. De werknemer heeft ook recht op een getuigschrift, maar niet op een referentie.

Een getuigschrift is een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat de werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever in dienst is geweest. De werknemer heeft recht op een getuigschrift.

De werkgever is verplicht om aan een werknemer een getuigschrift te verstrekken bij het einde van de arbeidsovereenkomst, indien de werknemer verzoekt om een getuigschrift. Als de werkgever niet aan dit verzoek voldoet, kan hij aansprakelijk worden gehouden voor schade die de werknemer als gevolg daarvan lijdt.

In de wet is bepaald wat de inhoud van het getuigschrift kan zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen (i) gegevens die in het getuigschrift moeten worden opgenomen en (ii) gegevens die uitsluitend kunnen worden opgenomen als de werknemer daar expliciet om verzoekt.

In het getuigschrift moet de werkgever vermelden:
de begindatum van het dienstverband;
de einddatum van het dienstverband;
de aard van de verrichte werkzaamheden; en
de arbeidsduur per dag of per week.

De werkgever mag niet in het getuigschrift opnemen, tenzij de werknemer daarom verzoekt:
de wijze waarop de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht;
de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
als de werkgever zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden van de opzegging.

Tot slot, als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en in verband daarmee een billijke vergoeding aan de werkgever verschuldigd is, dan heeft de werkgever het recht om dat in het getuigschrift te vermelden.

Een referentie is het opvragen van informatie over het functioneren van een sollicitant bij (een contactpersoon van) een eerdere werkgever. In de wet is niets over een referentie bepaald. Een werkgever is niet verplicht om een referentie af te geven. Vaak wordt dit wel in een beëindigingsregeling afgesproken.

Let op, ook al is in de wet niets vastgelegd over een referentie, dan staat het u niet vrij om zomaar alles aan een potentiële nieuwe werkgever te vertellen. Het doorgeven van informatie kan onrechtmatig zijn, waardoor u het risico loopt aansprakelijk te zijn voor schade.