Gate Gourmet is een aanbieder van vliegtuigmaaltijden op Schiphol. De werkneemster in kwestie was belast met het coördineren van de aanvoer van maaltijden voor vluchten. Gate Gourmet wenste het arbeidscontract te beëindigen aangezien er sprake was van verwijtbaar gedrag en een verstoorde arbeidsverhouding. De werkneemster heeft zich hiertegen verweerd.

Volgens de rechter is gebleken dat de werkneemster diverse op Schiphol en bij Gate Gourmet geldende hygiënevoorschriften, kledinginstructies en afrijprocedures had overtreden. Daarnaast parkeerde de werkneemster haar dienstauto op een vliegtuigopstelplaats, terwijl dit is verboden. Ook heeft de werkneemster foto’s gemaakt van bepaalde ruimtes op de luchthaven waar dat niet is toegestaan. De rechter is van mening dat hierdoor sprake was van verwijtbaar gedrag, maar niet zodanig dat dit een reden voor ontslag oplevert. Wél acht de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst op zijn plaats vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.

In dat verband is het volgende van belang: Schiphol is een plaats waar hiërarchie, instructies, procedures en een heldere communicatie van essentieel belang zijn voor een goede en veilige bedrijfsvoering. De rechter concludeert dat de werkneemster, wanneer zij door Gate Gourmet op haar gedrag wordt aangesproken, telkens de discussie opzoekt of aangeeft zich niet in de kritiek te herkennen. Hierdoor creëert zij een situatie waarin haar leidinggevenden telkens met haar (gedrag) bezig moeten zijn. Dat is niet werkbaar in een omgeving waar onder grote tijdsdruk moet worden gepresteerd en waar strikte veiligheidsvoorschriften gelden, aldus de rechter.

De werkneemster is ook meermaals op haar gedrag aangesproken, heeft een (terechte) schriftelijke waarschuwing ontvangen, is geschorst geweest en heeft handvatten ter verbetering aangereikt gekregen. De werkneemster heeft daar steeds afwijzend op gereageerd. Hierdoor is het vertrouwen van Gate Gourmet gaandeweg afgenomen en het draagvlak voor een verdere samenwerking verdwenen.

Vanaf dat moment is sprake van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding, dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarom is de kantonrechter meegegaan in het besluit van de werkgever. Een werknemer kan immers worden ontslagen indien zijn werkgever aannemelijk maakt dat er sprake is van een ‘redelijke grond’ voor ontslag. Het komt overigens niet vaak voor dat rechters snel ontslag op basis van verstoorde arbeidsrelatie toewijzen. Bij Gate Gourmet liet het gedrag van de flightsupervisor geen andere conclusie toe.

De wet kent acht, limitatief in de wet neergelegde, redelijke ontslaggronden, waaronder verwijtbaar handelen of nalaten en een verstoorde arbeidsverhouding. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de zogeheten cumulatiegrond (de ‘i-grond’) ingevoerd. Deze cumulatiegrond biedt de rechter de mogelijkheid bij meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden toch tot ontslag over te gaan. Er moet dan sprake zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden. Hier staat tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen aan de werknemer van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Epke Spijkerman, advocaat