Dat betekent dat toekomstige investeringen in logistieke infrastructuur niet meer zomaar voor iedere regio die zichzelf ‘logistieke hotspot’ noemt, beschikbaar gesteld moeten worden, licht mede-ondertekenaar en TLN-directeur Jan Boeve toe.

Corridoren-beleid

‘Er moet vooral gekeken worden naar de mate waarin een investering bijdraagt aan de algehele Nederlandse economie. Dat is iedere keer een afweging. We kunnen geen duizend bloemen laten bloeien, zoals nu soms gebeurt. We moeten toe naar een eenduidig corridoren-beleid, zodat investeringen elkaar versterken.’

Het rapport pleit er dan ook voor om investeringen voor aanleg, onderhoud en beheer van infrastructuur vooral te richten op de assen die de belangrijkste economische centra van Nederland met elkaar en het buitenland verbinden: de main-, brain-, en greenports, terminals, distributiecentra en de grote steden.

Kilometerheffing

De visie pleit verder voor het invoeren van een kilometerheffing voor alle modaliteiten. ‘Vaste belastingen en heffingen zijn in 2040 afgeschaft. In plaats daarvan is een systeem van beprijzen van gebruik van infrastructuur zowel in het weg-, water,- spoor-, als luchtvervoer geaccepteerd. Voorwaarde daarbij is de duurzame inzetbaarheid van modaliteiten.’

In de praktijk betekent dit volgens Boeve dat heffingen die worden opgelegd voor het gebruik van een modaliteit ook daadwerkelijk ten goede komen aan investeringen in de infrastructuur en het gebruik van de betreffende modaliteit.

Verder streven de partijen naar een volledig emissievrij vervoer bij korte afstanden over de weg en het binnenwater. Weg-, spoor-, en luchtvervoer over lange afstanden mag nog wel CO2 uitstoten, maar dan ‘zo min mogelijk’.

Voor het vervoer over water en door de lucht zijn internationale afspraken leidend, aldus de visie. Dat betekent tenminste 50% CO2-reductie voor de zeescheepvaart en luchtvaart in 2050. Ook gaan de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.

Synchromodaliteit

Ook is het de bedoeling dat synchromodaal vervoer de standaard is geworden in 2040, waardoor het aandeel van andere modaliteiten ten opzichte van het wegvervoer is toegenomen. ‘Door uitgekiend data te delen gebeurt elk transport in een optimale combinatie van goed samenwerkende en op elkaar aansluitende modaliteiten.’

Dat moet zorgen dat de beladingsgraden flink hoger zijn. ‘De organisatie van het vervoer gebeurt door ketenpartijen samen, op basis van gedeelde data en slimme software’, voorspelt het rapport. ‘Lading wordt (mede) hierdoor altijd vervoerd met de voor dat moment meest geschikte modaliteit (synchromodaliteit en modal shift), waarbij duurzaamheid nadrukkelijk wordt meegewogen.

Stip op de horizon

Overigens is de visie vooral een stip op de horizon, waar de sector naar toe wil werken. Concrete maatregelen voor de korte termijn worden nog niet genoemd. Maar dat betekent niet dat de visie vrijblijvend is opgesteld door de ondertekenaars, zegt Boeve.

Het document zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Boeve: ‘Dit platform is voortaan het aanspreekpunt voor Den Haag als het gaat om beleid dat invloed heeft op de logistiek. Daarbij worden plannen die besproken worden, continu getoetst of ze voldoen aan de visie.’

‘Ons logistieke systeem is feitelijke de bloedsomloop van de economie en van veel kleine en grote bedrijven’, aldus VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. ‘We moeten daarbij blijven bouwen aan een sterk competitief, maar ook duurzamer en innovatiever, logistiek systeem en aan maatschappelijk draagvlak. Dat is belangrijk voor de welvaart en vooral ook voor ons welzijn. Daar willen we met deze visie een bijdrage aan leveren.’

Belang van de haven

‘In de Rotterdamse haven komt alles bij elkaar’, aldus de COO van het Rotterdamse havenbedrijf Ronald Paul. ‘Hier krijgt ons nationale logistiek systeem echt een gezicht. Iedereen snapt ook het belang van de haven voor Nederland. Maar we maken deze haven dus niet alleen. Alleen door fantastisch werk van logistiek dienstverleners in het achterland en vanaf de zeezijde, gecombineerd met een kwalitatief hoogwaardige spoor-, water en weginfrastructuur kunnen we in Rotterdam floreren. En dat moeten we zo houden.’

De visie is opgesteld en ondertekend door in totaal negentien vertegenwoordigende partijen van de logistieke- en handelssector. Dat zijn: Evofenedex, VNO-NCW, TLN, havenbedrijf Rotterdam, havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, ProRail, ACN, MKB Nederland, KNV, KVNR, CBRB, BLN-Schuttevaer, NVB, Vereniging van Waterbouwers, Oram, Deltalinqs, KLM Cargo en de VRC.

Toekomstvisie

‘Het is fantastisch dat we als logistieke sector elkaar met deze toekomstvisie gevonden hebben’, zegt Boeve. ‘Wij als wegvervoerders, samen met zeevaart, binnenvaart, expediteurs, cargadoors, stuwadoors, spooroperators en de luchtvrachtsector. Samen zorgen we ervoor dat het logistieke systeem de economie in ons land ook in 2040 nog steeds volop draaiende houdt. Met wereldklasse mainports, een ijzersterke infrastructuur en schone en veilige voertuigen.’

Download de Visie Handel en Logistiek in 2040′