De inspectiedienst heeft daarbij transportbedrijven en andere schakels in de transportketen in het vizier, zoals opdrachtgevers, afnemers en toeleveranciers. Om de toenemende manipulatie van de tachograaf aan te kunnen pakken, zal de ILT illegale apparatuur en inbouwstations opsporen.

Hoger risicoprofiel

De ILT gaat werkgevers met een hoger risicoprofiel inspecteren en aanpakken. Dit doet de toezichthouder samen met andere diensten, waaronder de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). ‘Ook de illegale inbouwstations zijn in beeld en worden aangepakt. Belangrijke schakels in de transportketen worden aangesproken op de rol die zij mogelijk spelen in een oneerlijke concurrentiestrijd.’

Verder zal de inspectie het doorbrengen van langdurige rust in de vrachtwagencabine volgend jaar tegengaan. ‘Handhavingspartners delen data en informatie, waarmee een integraal beeld gevormd kan worden van de transportsector.’

Eerlijke concurrentie

In 2019 gaat de ILT in gesprek met grote opdrachtgevers over eerlijke concurrentie in het goederenvervoer over de weg. ‘Minimaal drie opdrachtgevers besluiten tot het herzien van de contracten met hun vervoerders’, luidt de doelstelling. Daarnaast geeft de toezichthouder inzicht in de vervoersbedrijven die het slechtst presteren.

Verder stort de inspectie zich opnieuw op het verlagen van de zwaveluitstoot door de zeevaart. Het is de bedoeling dat alle schepen aan de zwavelnormen gaan voldoen. Het programma bevat onder meer het beter identificeren van verdachte schepen door de inzet van risico- en informatiegebaseerde technieken en het inspecteren en bemonsteren van schepen en brandstoffen.

Afromen financieel voordeel

De dienst zet in op een hardere aanpak van overtreders en het afromen van financieel voordeel. Dit doet het in samenwerking met Europese handhavers en havenbedrijven. Het gaat dan om onder meer informatie-uitwisseling en gezamenlijke handhavingsstrategieën.

Ook richt de ILT zich op de kwaliteit van de geleverde scheepsbrandstoffen, experimenten met verladers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, voorlichting en communicatie over alternatieve prikkels voor naleving en beïnvloeding van de internationale regelgeving.

Speerpunt van de dienst is onder meer uitvoering van de achthonderd objectcontroles die door Europa zijn voorgeschreven. ‘Elk jaar is een groter aandeel hiervan gebaseerd op de uitkomsten van risicoanalyses of remote sensing’, licht de inspectie toe.

Ook zet de dienst in op proces-verbaal voor overtreders met het oog op het afromen van hun economisch voordeel, controle van brandstofleveranties door het nemen van monsters. ‘Meerdere data wordt geanalyseerd, zodat een goed beeld ontstaat van de brandstofkwaliteit’, kondigt ILT aan. ‘Reders zijn op de hoogte van alternatieven en maken hier meer gebruik van.’

Samenwerkingsafspraken

Verder wil ILT samenwerkingsafspraken met Nederlandse en internationale handhavingspartners, zodat zij elkaar zodanig informeren dat verdachte schepen gemakkelijker kunnen worden aangepakt. Tevens wordt gestart met experimenten in de keten waarmee een effectievere aanpak kan worden ontdekt. Verder kondigt ILT aan om volgend jaar breder te communiceren over de vervolging door het OM van bewust zwaveluitstotende schepen.

Programma’s van de ILT 2019-2023:

  1. Aantasting van bodem, grond- en oppervlaktewater
  2. Onjuiste verwerking van afvalstoffen
  3. Marktevenwicht in het goederenvervoer over de weg
  4. Productenlabels en ecodesign
  5. Vrijkomen van ozonlaagafbrekende en klimaatschadelijke stoffen
  6. Uitstoot en/of lozing van gevaarlijke stoffen door scheepvaart
  7. Schiphol