Jumbo en de betrokken ondernemingsraden hebben een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor logistieke personeel. Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen dat nog verder moet worden uitgewerkt.


De nieuwe overeenkomst geldt als vervanging van de cao Jumbo Logistiek, die op 1 april 2017 afliep. ‘Bij het opstellen van de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) is nadrukkelijk rekening gehouden met de stem van de Jumbo-medewerkers’, benadrukt de supermarktketen. ‘Er zijn goede afspraken gemaakt die moeten voorkomen dat de loonverschillen ten opzichte van de concurrentie in de toekomst nog groter worden.’

Eerder sloot Jumbo met de centrale ondernemingsraad al een convenant waarin de rechten en plichten met betrekking tot de AVR zijn vastgelegd. Hierin is onder meer bepaald dat wijzigingen in de regeling niet eenzijdig kunnen worden doorgevoerd, maar uitsluitend na instemming van de ondernemingsraad.

Piet Otsen, voorzitter van de OR Supply Chain licht toe: ‘We zijn tevreden met het akkoord op hoofdlijnen dat er nu ligt. Dit zorgt voor rust, helderheid en een stabiele loonontwikkeling. Het is een grote stap op weg naar een goede arbeidsvoorwaardenregeling, waarin onze logistieke collega’s zich kunnen herkennen. We gaan nu hard aan de slag om het akkoord op detailniveau uit te werken. Daarna zal een begeleidingscommissie, waarin zowel Jumbo als de OR zitting hebben, toezicht houden op een juiste toepassing.’

De nieuwe overeenkomst heeft volgens de betrokkenen een gezonde loonontwikkeling voor de langere termijn. De loonlijn en –ontwikkeling van de cao voor de levensmiddelenbranche wordt gevolgd. De huidige logistieke medewerkers behouden hun volledige rechten middels een toeslag op de cao-loonlijn die in de toekomst mee stijgt met de loonontwikkeling.

Ook zijn afspraken gemaakt over het behoud van toeslagen voor werken op onregelmatige tijden en in het weekend. Daarnaast is fors ingezet op investeringen in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Zo zijn aanvullende afspraken gemaakt over opleidingen, gezondheid en veiligheid op het werk.

Een verbetering van de generatieregeling zorgt ervoor dat medewerkers vanaf vijf jaar voor aanvang van hun AOW parttime kunnen gaan werken. Daarbij behouden zij vrijwel hun gehele inkomen en een groot deel van hun pensioenopbouw. De onderhandelingspartijen verwachten dat medewerkers met deze regeling op lichamelijk en financieel vitale wijze de AOW-leeftijd kunnen bereiken.

Op verzoek van de klankbordgroepen heeft de nieuwe regeling een langere looptijd van vijf jaar, met de mogelijkheid om de overeenkomst steeds met vijf jaar te verlengen. De supermarktketen onderschrijft de verwachting dat deze opzet zorgt voor rust en langdurige helderheid over inkomensontwikkeling en andere arbeidsvoorwaarden. Komende weken organiseert Jumbo informatiesessies en inloopspreekuren waarop medewerkers een persoonlijke toelichting op de afspraken kunnen krijgen.

Jumbo had afgelopen voorjaar aangegeven geen heil meer te zien in de opstelling van de vakorganisaties bij de cao-onderhandelingen en wilde een nieuwe weg inslaan voor het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Daarom is sterk ingezet op het inventariseren van de wensen en adviezen van de ruim drieduizend medewerkers in de distributiecentra van Jumbo. Deze adviezen zijn meegenomen in de onderhandelingen met de ondernemingsraden en vormen de basis van de nieuwe overeenkomst.