Een en ander is vastgelegd in het nieuwe beheerscontract dat het havenbedrijf en de gewestelijke overheid afgelopen week ondertekenden. Het is al het vijfde beheerscontract van de Haven van Brussel sinds haar oprichting als gewestelijke vennootschap. Ze bestaat vooral uit de vroegere zone van het kanaal Brussel-Rupel op Brussels grondgebied. Eerder vielen de Brusselse waterwegen onder dezelfde beheersorganisatie als het hele kanaal. Voor de rest van dit kanaal is nu Vlaanderen volledig bevoegd.

Tweehonderd bedrijven

De haven van Brussel beheert 14 kilometer waterweg en 6 kilometer bruikbare kades. Op het havendomein zijn bijna tweehonderd bedrijven gevestigd. Het nieuwe contract verankert de acties van de Haven in de regeringsdoelstellingen. Die beschouwen de Brusselse haven als een sleutelspeler in de economische en ecologische transitie. Alain Maron, als Brussels minister bevoegd voor klimaattransitie en Leefmilieu, gewaagt van de creatie van een heel ecosysteem creëren rond het kanaal, dat veel meer moet zijn dan een transportroute over het water. Het kanaal loopt van noord naar zuid door dichtbevolkte wijken. Maron wil er dan ook open ruimte voor sport en recreatie tot stand brengen.

Maar essentieel verzekert het nieuwe beheerscontract het goederenvervoer over het water, via verschillende projecten die erop gericht zijn om de modal shift van de weg naar het water te bevorderen. Zo wordt er 15 miljoen euro uitgetrokken voor de voortzetting van het onderhoud van de haveninstallaties en nog eens 15 miljoen voor nieuwe infrastructuur. Daarvan gaat 9,5 miljoen naar de bouw en de versterking van nieuwe kademuren. Deze werkzaamheden zijn erop gericht nieuwe bedrijven aan te trekken. Er wordt ook bestudeerd of het mogelijk is het gebruik van de waterweg verplicht te maken voor de werven die door het havenbedrijf zijn opgenomen in haar meerjarenplan. Het Tir-centrum wordt verder uitgebouwd als hefboom voor een voorbeeldige, duurzame stedelijke distributie.

Uitbreiding

Het beheerscontract voorziet ook in de uitbreiding van het havendomein. Hieronder valt onder meer de verwerving – door het gewest – van de 40 hectare van de vroegere spoorwegsite Schaarbeek-Vorming. Daarvan is 20 hectare bestemd voor de haven. De economische bestemming van de haven zal worden toegespitst op de bedrijven die voorbeeldig zijn op klimaat- en milieugebied. Ze zal een volledig logistiek aanbod ontwikkelen voor de bouwsector, met speciaal oog voor de renovatie van de gebouwen die het Brusselse gewest zich heeft gesteld. Dit aanbod zal dan ook het waterbeheer en het beheer van de werfgrond betreffen, de bevoorrading met bouwmaterialen en de terbeschikkingstelling van opslagruimte voor herbruikbaar materiaal.