In deze variant wordt de nodige extra capaciteit gerealiseerd door het uitbreiden van de Noordzeeterminal op de rechteroever van de Schelde, de realisatie van een extra containerterminal door de demping van het Noordelijk Insteekdok, het voorzien in ‘dedicated binnenvaartligplaatsen’ aan de oostkant van het Doeldok en de aanleg van een containerterminal aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis.

De belangrijkste ingreep blijft wel de bouw van een getijdendok –het Saeftinghedok– dat aanzet dwars op het Deurganckdok en een knik maakt in zuidwestelijke richting. Dit beperkt de noodzakelijke baggerwerken en de inname van extra grondoppervlakte. Deze vormgeving kan wel een uitdaging zijn voor de loodsen van de grootste containerschepen.

Recordcijfers

Het containertransport laat in Antwerpen jaar na jaar recordcijfers optekenen, maar loopt tegen haar grenzen aan. Daarom zoekt Vlaanderen naar extra capaciteit voor containerverwerking.

Tijdens uitgebreid onderzoek en overleg werd duidelijk dat de meeste oplossingen zowel voor- als nadelen hadden, vooral wat betreft hun impact op de omgeving. Daarom kwam het erop aan het minst schadelijke alternatief met het grootste draagvlak te vinden.

Naast acht reeds bestaande scenario’s schudde bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) onlangs een negende variant uit zijn mouw. Zijn regering schuift die nu naar voren als basis voor een regeringsbesluit.

Actieprogramma

De Vlaamse politiek werkt intussen verder aan een actieprogramma voor flankerend beleid, zeg maar de groene en verkeerstechnische buffering van het havendorpje Doel en natuurcompenserende maatregelen. In dat kader worden nog enkele workshops georganiseerd. Het voorontwerp voorkeursbesluit met dit actieprogramma wordt in december 2018 aan de Vlaamse regering overhandigd.

Rond de jaarwisseling buigen de adviesinstanties zich over het voorstel. In het voorjaar van 2019 legt de Vlaamse regering een ontwerp voorkeursbesluit voorlopig vast. Daarna kan de bevolking zich zestig dagen uitspreken tijdens een openbaar onderzoek. Zodra alle opmerkingen en bezwaren verwerkt zijn, wordt een definitieve keuze gemaakt.