Daardoor verbetert de spoorverbinding tussen het westelijk havengebied en het achterland. Het consortium bestaat uit bouwbedrijven Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants. De opdracht omvat het bouwen van een verhoogd spoorviaduct met een lengte van vier kilometer, inclusief twee stalen boogbruggen halverwege de Havenspoorlijn.

Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in de loop van dit jaar en zijn ze gereed in 2020. De opdracht is een deelproject van de aanleg van het Theemswegtracé. Zo volgt na oplevering een fase waarin de bovenbouw wordt aangelegd, bestaande uit het spoor inclusief alle daarbij behorende systemen.

Met de aanleg van het gehele Theemswegtracé is een investeringsbedrag gemoeid van circa 300 miljoen euro (exclusief btw). De Europese Unie stelt 62 miljoen euro subsidie beschikbaar. Het resterende bedrag wordt gedragen door het Havenbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Havenbedrijf Rotterdam coördineert, ontwerpt en realiseert het project in samenwerking met ProRail. Na realisatie van het tracé draagt het Havenbedrijf het beheer en onderhoud van het nieuwe stuk spoorlijn over aan ProRail.

Het Theemswegtracé is een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven.

Door de verwachte groei van het spoorvervoer en van het zeevaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven voorziet het Havenbedrijf een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer. De aanleg van het Theemswegtracé is een oplossing voor dit knelpunt. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Door het verleggen van de spoorlijn over de Rozenburgsesluis en via de Theemsweg wordt het toenemende treinverkeer van en naar Europoort en de Maasvlakte niet meer belemmerd door het scheepvaartverkeer. Hiermee wordt de doorstroming flink verbeterd.

‘Goede verbindingen naar het achterland zijn essentieel voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Betere benutting van de bestaande Betuwelijn is niet alleen nuttig vanuit economisch oogpunt. Goederenvervoer over spoor is ook milieuvriendelijker dan via wegtransport’, aldus het havenbedrijf in een persbericht.

Tijdens de planfase van het Theemswegtracé heeft het Havenbedrijf aandacht besteed aan de effecten van dit project op de omgeving. Zo is er een uitgebreide Milieu Effect Rapportage uitgevoerd. Het Havenbedrijf treft in samenspraak met omwonenden extra geluidswerende voorzieningen.