De Nederlandse zeehavens sturen een voorstel naar de politiek en na de verkiezingen naar de kabinetsformateur om een Structuurfonds Zeehavens op te richten.


Dat zou door het Rijk gefinancierd moeten worden en een over een budget van een half miljard euro per jaar moeten kunnen beschikken. Volgens de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) ‘herstelt een rijksbijdrage van 500 miljoen euro per jaar de concurrentiepositie met de buurlanden’.

De belangenorganisatie refereert daarmee aan directe en indirecte ondersteuning in met name Duitsland, Frankrijk en België van hun havensector. Vooral de directe steun uit de stadskas van de haven van Hamburg is de Nederlandse havens een doorn in het oog. Wat extra steekt is dat de Nederlandse havens, die relatief weinig overheidssteun ontvangen, vanaf dit jaar 25% vennootschapsbelasting over hun winst moeten afdragen.

Nederland maakt zich in Brussel al jaren sterk voor het terugdringen van, veelal indirecte, overheidssteun aan havens in andere lidstaten, tot dusverre zonder veel succes. De nieuwe Europese Havenrichtlijn, die waarschijnlijk dit jaar van kracht wordt, biedt daartoe meer mogelijkheden, maar het kan nog jaren duren voor al dan niet verkapte overheidssteun effectief wordt aangepakt.

BOZ-voorzitter Ronald Paul, operationeel directeur van Havenbedrijf Rotterdam, stelt in een persbericht dat een dergelijk fonds zeehavens uitnodigt om ‘gericht te investeren in een toekomstgerichte structuurversterking’ en voegt er aan toe ‘dat wij daar allemaal belang bij hebben’. Aftredend minister Schultz heeft op de Maritieme werkconferentie in Amsterdam onlangs laten doorschemeren wel voor het idee te voelen: ‘Voor mij staat vast dat overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen het samen moeten doen’, zei ze, sprekend over de energietransitie en digitalisering.

Paul zegt dat ‘de zeehavens voor een enorme uitdaging staan op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken van ICT’. Hij wijst erop dat de Nederlandse havens goed zijn voor 336.000 banen en jaarlijks 38 miljard euro toegevoegde waarde genereren.