Allereerst zijn er natuurlijk de gevolgen voor de personen die direct betrokken zijn bij de smokkel. Er zijn in dit geval al enkele verdachten opgespoord die, als de vermoede misdrijven bewezen kunnen worden, hoge boetes en zelfs celstraffen kunnen verwachten. Daarnaast is te verwachten dat ten behoeve van het grondig uitvoeren van het onderzoek, het transport van goederen rond de gevonden partij drugs enige tijd stilgelegd zal worden. Ook dat kan juridische gevolgen hebben.

Op het moment dat andere goederen niet verder getransporteerd worden, kan schade ontstaan voor de belanghebbende partijen. Schadevergoeding vorderen van criminelen is doorgaans een lastig traject. Niet alleen moeten ze zelf eerst gevonden worden, bovendien moet het vermogen van de criminelen te vinden zijn. De vraag rijst in het kader van de zogenoemde ‘vertragingsschade’ bovendien, of de ladingbelanghebbende de vervoerder kan aanspreken. Ook deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Het antwoord hangt steeds af van ‘de specifieke omstandigheden van het geval’. Relevante factoren zijn onder meer welk recht van toepassing is, wat de betrokken partijen hebben afgesproken en om wat voor soort schade het gaat. Er kan vertragingsschade ontstaan aan goederen zoals voedsel, of de lading kan zelfs verloren gaan.

Anderzijds is er de ‘gevolgschade’. Dit is bijvoorbeeld schade die een fabriek loopt doordat het zijn grondstoffen niet op tijd geleverd krijgt en daardoor stilvalt. Naar Nederlands recht is gevolgschade vaak moeilijk op de vervoerder te verhalen; schade aan de goederen zelf kan onder omstandigheden wel voor vergoeding in aanmerking komen. Een vervoerder kan dus verplicht zijn schadevergoeding te betalen als goederen door de onvoorziene verlengde transporttijd schade hebben opgelopen. Voor een dergelijke compensatie kan een ladingeigenaar in beginsel terecht bij de contractueel betrokken vervoerder. Naar Nederlands recht hoeft de contractuele vervoerder namelijk niet per se zelf schuld te hebben aan de drugssmokkel en de daardoor ontstane vertraging. Hij kan ook aansprakelijk zijn voor fouten van andere betrokken partijen. De Rechtbank Rotterdam heeft bevestigd dat naar Nederlands recht zelfs de bewuste roekeloosheid van de feitelijk vervoerder onder omstandigheden aan de contractuele vervoerder is toe te rekenen (Rechtbank Rotterdam 2 mei 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW8081).

Ik heb hierboven de woorden ‘onder omstandigheden’ regelmatig laten terugkomen. Alles staat en valt namelijk met de specifieke feiten van het geval. Dat veel mensen denken dat vertragingsschade geheel niet te verhalen is, berust dan ook op een misverstand. Zeker bij een spectaculaire gebeurtenis als een drugsvangst, maar ook bij minder nieuwswaardige gebeurtenissen, kan het de moeite waard zijn om de regresmogelijkheden aandachtig te bekijken.