De Europese Commissie heeft op 31 mei het ‘Mobility Package’ gepresenteerd. Europarlementariër Wim van de Camp licht deze ontwikkelingen toe in zijn column voor Nederlands Vervoer.


Het maatregelenpakket is bedoeld om de concurrentiepositie van vervoerders in de EU te verbeteren met behoud van goede arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Ook zet de Commissie met de maatregelen in op een verdere terugdringing van de CO2-uitstoot en op digitalisering van mobiliteit.

Het gaat om in totaal acht maatregelen, waaronder een eerlijke toegang tot de markt voor buitenlandse bedrijven, een gemeenschappelijk tolsysteem, herziening van de rij- en rusttijden en bevordering van de handhaving van bestaande wetgeving.

De belangrijkste reden om dit mobiliteitspakket uit te brengen is dat de Europese interne markt op het terrein van vervoer nog niet goed werkt. Dan gaat het over grensoverschrijdend verkeer, maar zeker ook de beloning van chauffeurs. Westerse bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet concurreren met goedkope chauffeurs uit met name Roemenië, Hongarije en Oekraïne die op de interne markt werk verrichten.

Regels over cabotage spelen een belangrijke rol in het Mobility Package. Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. Op dit moment mogen er drie ritten in zeven dagen binnenlands vervoer uitgevoerd worden door een buitenlandse chauffeur. De Europese Commissie wil dit veranderen naar vijf dagen onbeperkt. Het Europees Parlement gaat dit zeker niet goedkeuren. Met name de westerse landen vinden dat veel te ruimhartig.

Daarnaast speelt mee: tegen welke prijs gebeurt dat en welk loon krijgt die chauffeur? De Europese Commissie wil invoeren dat meteen vanaf de eerste dag het Nederlandse loon betaald moet worden. Dat is overigens vaak het minimumloon. Als bedrijven het Nederlandse chauffeursloon moeten betalen, dan kunnen ze niet concurreren.

Op het punt van de beloning van chauffeurs is er veel oneigenlijke concurrentie. Dit moet worden tegengegaan met de detacheringsrichtlijn, maar er is veel onenigheid over hoe dit vormgegeven moet worden. Ben je een Poolse chauffeur in Nederland of ben je een gedetacheerde Poolse chauffeur in Nederland? Hoe dat berekend moet worden en welke sociale gevolgen het heeft zal nog zwaar worden bevochten in het Europees Parlement.
Andere belangrijke elementen in het maatregelenpakket zijn het Eurovignet en het voorstel voor een Europees tolsysteem. Het doel is te komen tot één tolsysteem in heel Europa en het Eurovignet afschaffen. Je zou dan met één kastje naar Griekenland kunnen rijden en niet meer door zeven verschillende tolsystemen.


Nul

De prijzen worden nationaal vastgesteld. Als Nederland zijn tol op nul wil zetten, zoals het er nu uitziet, dan kan Nederland dat doen. Het gaat alleen om het systeem, dus dat er een kastje in de auto zit met een systeem om af te rekenen.

Dan is er nog de rij- en rusttijdenwet waar de moderne, digitale tachograaf bij hoort. De regelgeving met betrekking tot rij- en rusttijden moet simpeler. Een van de aandachtspunten daarbij is of het wel of niet is toegestaan dat chauffeurs weekendrust in de cabine hebben. Een belangrijk punt in deze discussie is dat een vrachtwagenchauffeur zijn lading niet graag alleen laat.

Duitsland en Frankrijk verbieden hun chauffeurs om weekendrust in de cabine te hebben. Nederland wil geen verbod. Mogelijk zal het compromis zijn dat er meer bewaakte parkeerplaatsen in Europa komen. Daardoor kan een chauffeur toch bij zijn vrachtwagen blijven en tegelijkertijd rusten.

Een ander element uit het pakket aan maatregelen is dat er regels komen die het mogelijk maken om de tol te verlagen voor bedrijven die met vrachtwagens rijden met een lage CO2-uitstoot. Alle landen zullen deze korting in hun tolsystemen verwerken. De Europese Commissie heeft een rekentool waarmee dit berekend kan worden.
Een belangrijk punt bij deze nieuwe regels is de handhaving. De Europese Commissie stelt voor dat 3% van alle chauffeursacties wordt gecontroleerd. Mijns inziens is dat veel te weinig. Ik pleit voor minimaal 6%. Veel van deze regels staan of vallen bij controle. De Europese Unie kan van alles bedenken, maar als er vervolgens niet gecontroleerd wordt dan is het resultaat nihil.


Brievenbus

Tot slot moet er een rem komen op het aantal brievenbusmaatschappijen. Onze fractie is het een beetje zat dat er bedrijven zijn die op Cyprus alleen een brievenbus hebben en die met goedkope Bulgaarse chauffeurs werken. Die bedrijven zullen straks een verklaring moeten afgeven voor hun transportvergunning, waarop ze aangeven dat ze geen brievenbusmaatschappij zijn. Mocht dit bij een controle toch het geval zijn dan wordt de vervoersvergunning ingetrokken of niet verlengd.

Het Europees Parlement gaat zich in het najaar over het Mobility Package van de Europese Commissie buigen. Het parlement zal in januari 2018 de standpunten naar voren brengen. Dat betekent dat het parlement onder het Bulgaars voorzitterschap in onderhandeling gaan met de Raad. Uiteraard vragen we de sector en de vakbonden nog om hun visie te geven op deze voorstellen, zodat we daar zo veel mogelijk rekening mee kunnen houden.