Het project wordt gefinancierd vanuit het Horizon 2020 innovatiebudget met een bijdrage van twee miljoen euro. Horizon 2020 is een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Dit internationaal samenwerkingsverband zorgt voor de verbinding tussen lidstaten, rivier-commissies en de Europese Commissie om beleid op verschillende niveaus onderling af te stemmen en nieuw beleid te maken. De logistieke sector en de binnenvaartsector spelen hier ook een rol in. Quispel vertelt hoe EICB en haar projectpartners de binnenvaartsector prominent op de kaart gaan zetten in Europa.

Wat is het Europese project Platina 3?

Het is een samenwerking tussen dertien Europese partijen waarbij het EICB een coördinerende rol heeft. In dit project willen we de Green Deal concreet maken voor iedereen die bij de binnenvaart betrokken is. Zo wordt er gekeken naar de inzet van biobrandstoffen in Europa; het verplicht bijmengen. Wat betreft het autonoom varen moet er nog veel gebeuren op het gebied van wet- en regelgeving. Zo is de invoering van AIS al wettelijk geregeld op Europees niveau. Moet nu hetzelfde gebeuren met autonoom varen of laten we dat aan de markt over? Maar ook financiering voor de binnenvaart, voor nieuwe schepen en het ombouwen van bestaande schepen, is een belangrijk onderwerp. Kortom: welke acties zijn er nodig om de binnenvaart de komende jaren te verbeteren? De uitkomsten van het project leiden tot aanbevelingen die wij vooral doen aan de Europese Commissie. Via de rivier-commissies zoals de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR, red.) is het vervolgens de bedoeling dat lidstaten de aanbevelingen integreren in hun nationale beleid, waardoor verladers en binnenvaartondernemers in de praktijk ermee aan de slag kunnen gaan.

Wie werken er mee aan dit project en wat is hun rol?

Het is een samenwerking tussen dertien Europese partijen, waaronder STC Group, European Shippers’ Council (ESC, red.), Via Donau en de CCR. De laatste is een belangrijke partij om lidstaten bij elkaar te brengen als het gaat om scheepvaart-regelgeving. Via Donau richt zich op de infrastructuur van de binnenvaart, mede omdat deze partij de vaarwegbeheerder is in Oostenrijk. STC Group brengt met een aantal andere partners in kaart hoe de mensen die nu opgeleid worden voor de scheepvaart voorbereid kunnen worden op autonoom en emissieloos varen. Het is tevens goed dat we de Europese verladersorganisatie ESC aan boord hebben, omdat de verladers uiteindelijk degenen zijn die moeten werken met het nieuwe binnenvaartbeleid.

Wat is het doel ervan?

Alle verschillende partijen in de binnenvaart worstelen met dezelfde vraag: wat betekent de Green Deal in de praktijk? Dit project moet ervoor zorgen dat lidstaten onderling en samen met de branche afstemmen wat er nu moet gebeuren.

In hoeverre is het nodig om op Europese schaal nieuw binnenvaartbeleid te ontwikkelen?

Heel veel binnenvaartvervoer is internationaal. Het is belangrijk dat er al zo’n CCR is. Maar de Europese Unie is de afgelopen jaren groter geworden met de komst van de landen uit Oost-Europa. De wet- en regelgeving geldt dus niet alleen voor de Rijn, maar ook voor de Donau. En zeker het financieren van vergroening moet Europees worden aangepakt, anders kom je al snel op ongeoorloofde staatssteun uit. Maar ook om competitie-verstoring te voorkomen, dat het ene land veel subsidie krijgt en het andere land niets, is samenwerken binnen Europa belangrijk. Wanneer we de krachten bundelen van alle landen is de kans op financiële middelen voor de sector vanuit Europa groter dan wanneer je als land individueel opereert.

Wat maakt dit project zo bijzonder?

Dit is het enige project op Europese schaal dat alle binnenvaart-partijen dertig maanden bij elkaar brengt. In het verleden ging het regelmatig fout tussen lidstaten. Dan had Europa een mooi plan, maar waren de lidstaten het onderling oneens. Nu we ‘iedereen’ bij elkaar brengen, moeten de aanbevelingen die wij doen een betere kans van slagen hebben.

Wat gaat er nu concreet gebeuren?

Het contract met de Europese Commissie is momenteel in voorbereiding. Als alles goed verloopt gaan we op 1 januari echt van start. Vanaf dat moment werken we 30 maanden samen. In die periode organiseren we zes grote bijeenkomsten, in Brussel, Boedapest en Straatsburg, rondom de eerdergenoemde thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van de sector. Alle onderwerpen worden in twee á drie dagen gepresenteerd aan en besproken met een brede groep stakeholders en experts om zo maximaal draagvlak te ontwikkelen voor de aanbevelingen.

Hoe moet de binnenvaart eruitzien in de toekomst?

Ons wensenlijstje bevat drie doelen: zero emissie, autonoom varen en klimaatbestendige infrastructuur en schepen. Want zo moet de binnenvaart er over 30 jaar uitzien.