Aanleiding is het ernstige en bijna dodelijke incident met de Kempenaar ‘Fox’ in december vorig jaar. Toen raakten schipper André de Waardt en zijn vrouw Vanessa op hun schip bevangen door het gas dat nog vrijkwam uit niet-uitgewerkte fosfinetabletten, die in een haven in de Oekraïne los in de lading sunpellets waren geschoten.

Zorgplicht

De minister wil nu komen tot één landelijke regeling die uitgaat van de bepalingen in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). Daarin is een zorgplicht vastgelegd die bepaalt dat iedereen op een zorgvuldige wijze moet omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De minister: ‘Dit betekent dat diegene alles wat redelijkerwijs binnen zijn macht ligt, moet doen of nalaten om mogelijk gevaar voor mens of milieu te voorkomen. Dit principe zal gehanteerd worden als uitgangspunt om te evalueren of de genomen en te nemen maatregelen in de Nederlandse havens afdoende zijn, of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.’

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden speelt nu ook al een rol in de behandeling van gegaste lading in de zeehavens. In de regeling die bij de Wgb hoort, staan onder andere de eisen van vakbekwaamheid voor de gassingsleider vermeld.

Nieuwe regeling

Hoe de nieuwe regeling er uit gaat zien, moet nog worden vastgesteld. De havenmeester van Amsterdam heeft in het Rijkshavenmeesteroverleg in april een oproep gedaan aan de andere havens om mee te denken over te nemen maatregelen.

Als er concrete plannen op tafel liggen, gaat Van Nieuwenhuizen deze in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken en beoordelen. De inzet moet zijn een ‘gelijkwaardige en afdoende bescherming van iedereen die betrokken is bij de overslag van gegaste lading naar een binnenvaartschip in alle relevante Nederlandse havens,’ schrijft de minister.

Tijdelijke maatregel

Amsterdam heeft ondertussen een tijdelijke maatregel ingesteld om ongelukken met fosfine aan boord van binnenschepen te voorkomen. Die houdt in dat de schipper van het schip waarin wordt overgeslagen, geïnformeerd wordt dat het om lading gaat waarin losse fosfinetabletten zijn gebruikt. De gassingsleider moet direct na het laden een gasmeting doen en een gasmeetcertificaat aan de schipper overhandigen en toelichten. Hij moet ook direct na het uitvoeren van de metingen een afschrift van het gasmeetcertificaat aan de inspecteur gevaarlijke stoffen van het havenbedrijf sturen. Deze maatregel is ingegaan op 6 maart. Rotterdam werkt nog aan een vergelijkbare tijdelijke maatregel.