Als onderdeel van de Transportcorridor Zuidoost heeft vrijwel de gehele provincie Limburg te maken met een snelgroeiende goederenstroom vanuit de mainports Rotterdam en Antwerpen.

Jaarlijks zoeken circa 330 miljoen ton bulkgoed en 150 miljoen ton stukgoed via deze achterlanden transitregio hun weg naar met name het Ruhrgebied. Tenzij de economische barometer nu naar de verkeerde kant doorslaat, zal deze hoeveelheid de komende jaren nog verder toenemen.

Parallel hieraan neemt de bedrijvigheid ter plekke snel toe. Volgens een recente, in opdracht van de provincie Limburg uitgevoerde inventarisatie, valt tot 2015 alleen al voor Noord-Limburg een werkgelegenheidsgroei te verwachten van tegen de zestigduizend arbeidsplaatsen (1,2 procent per jaar). Het leeuwendeel daarvan heeft betrekking op de dienstensector, maar ook de industrie en de sector transport en logistiek zijn tot 2005 naar verwachting goed voor 1.150, respectievelijk 1.100 nieuwe arbeidsplaatsen.

Afgezien van dit alles gaan, wegens het vollopen van bedrijventerreinen in en het dichtslibben van verkeersaders, steeds meer ondernemingen uit het westen op zoek naar een vestigingsplaats in het zuidoosten van Nederland.

Stedelijk gebied

De komst van nieuwe bedrijven, meer open overslag van goederen en toenemende lokale bedrijvigheid stuwen de vraag naar grond op. Kort geleden werd de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in Noord-Limburg tot 2015 geschat op 205 hectare in totaal of elf hectare per jaar, waarvan zestig procent voor modern gemengde terreinen (algemene bedrijvigheid zonder milieuhinder) en zo’n 25 procent voor transport en distributie. De overige ruimtebehoefte is min of meer gelijkelijk verdeeld tussen gemengd plus (uiteenlopende bedrijvigheid, ook met milieuhinder) en bedrijvenparken.

Hoewel het stedelijk gebied Venlo in deze regio als logistiek knooppunt en als vestigingsplaats voor industriele ondernemingen onbetwist de hoofdrol vervult, ziet ook naaste buur Venray kansen voor groei. Deze gemeente heeft de komende jaren nog voldoende ruimte beschikbaar. Uit oogpunt van kwaliteit en werkgelegenheid gaat de voorkeur daarbij uit naar de sectoren modern gemengd en transport en logistiek.

Venray’s directeur van de sector Stedelijke Ontwikkeling, P. M. H. Lucassen: ,,Mainport Venlo, waarvan wij feitelijk deel uitmaken en waarmee we nauw samenwerken, heeft de afgelopen jaren gigantisch veel gerealiseerd op het gebied van transport en logistiek, en er zal nog meer volgen. Maar als tweede stedelijk gebied in de regio heeft ook de gemeente Venray een belangrijke functie bij het vestigen van bedrijven, waaronder een groeiend aantal bovenregionale. Wij zijn hiervoor om verschillende redenen zeer goed geequipeerd.” Lucassen wijst daarbij allereerst op de nog vrij nieuwe en betrekkelijk rustige A 73: ,,De aanleg daarvan is van groot gewicht voor de ontsluiting van Venray. Niet alleen naar het Duitse achterland, maar ook richting Belgie en de regio Eindhoven”.

Bedrijventerreinen

De andere troeven van Venray zijn momenteel vooral de bestaande bedrijventerreinen Smakterheide en Keizersveld, waarbij het laatste vooral het karakter van een bedrijvenpark heeft. De restcapaciteit van beide is evenwel beperkt.

Naast een veertig hectare grond voor gemengd modern, blijkt uit het onderzoeksrapport dat tot 2010 binnen Venray nog eens 55 hectare netto ontwikkeld zal moeten worden: 35 hectare voor transport en logistiek en tien hectare voor een bedrijvenpark. Het ziet er echter naar uit dat bovenstaande prognose, voor wat betreft de honger naar ruimte, nu al achterhaald is. ,,De bestaande capaciteit raakt veel sneller op dan voorzien”, constateert Lucassen. ,,We zitten al enige tijd op een uitgifte van tien hectare per jaar. Willen we voor Venlo iets kunnen betekenen, dan zullen we, mede gezien de autonome groei, voldoende capaciteit moeten creeren om dit ook de komende jaren vol te houden. Daarom is op basis van een marktanalyse een lokatie-onderzoek opgezet voor een geheel nieuw, grootschalig bedrijventerrein.”

De realisatie van een ander, twintig hectare groot terrein De Hulst is in volle gang en aan uitbreiding van Smakterheide wordt hard gewerkt. In het eerste kwartaal van 1999 wil Venray daar de eerste kavels op een totaal van eveneens twintig hectare netto kunnen uitgeven. De gemeente hanteert daarbij een diversificatie van de bedrijfssoorten als beleidsuitgangspunt.

Venray staat vanouds bekend als centrum voor de metaalindustrie, maar wil zich op het gebied van werkgelegenheid minder kwetsbaar opstellen door bijvoorbeeld transport en logistiek als bedrijfsmatige activiteit te versterken. ,,We zullen wel in de gaten moeten houden dat we niet te zeer arbeidsextensieve bedrijvigheid binnenhalen. Dat kost relatief veel ruimte, maar levert in verhouding onvoldoende op voor de werkgelegenheid.”

Modaliteiten

In de huidige situatie is Venray vooral aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemingen, die een goede bereikbaarheid over de weg als hoogste prioriteit hanteren. ,,Deze bereikbaarheid wordt nog beter als de A 73 richting Maastricht straks klaar is”, betoogt Lucassen. Wat de modaliteiten spoor en water betreft, zijn er goede mogelijkheden aanwezig. Deze moeten evenwel nog worden ontwikkeld. Venray beschikt weliswaar over een aansluiting op het landelijke spoorwegnet maar het betreft niet-geelektrificeerd enkelspoor, dat Venray op eigen kosten openhoudt. Er bestaan plannen voor uitbreiding en verbetering van deze aansluiting, alleen vergt de realisatie daarvan investeringen in tijd en geld. Of het inderdaad zover komt, zal in hoge mate afhangen van vraag vanuit nieuw te vestigen bedrijven. ,,Er zijn uitspraken gedaan over realisatie binnen enkele jaren. De mogelijkheden liggen er in elk geval.”

Voor het transport over water is de nabijheid van de Maas van groot belang. Weliswaar ligt Venray op enkele kilometers van de rivier, maar in Wanssum dat samen met Meerlo een gemeente vormt is al een beperkte havencapaciteit aanwezig. Lucassen: ,,De haven van Wanssum biedt zeker kansen. Voor bestaande en nieuw aan te trekken bedrijven in Venray, maar vooral ook op het gebied van containeroverslag. Uitbreiding hiervan naar Wanssum biedt een aantal technische voordelen boven uitbreiding van de bestaande capaciteit in Venlo.”

Voor een eventuele aanen afvoer van goederen naar en vanuit bedrijven in Venray zelf zou de wegverbinding met Wanssum dan wel verbeterd moeten worden. Lucassen ziet daarin geen belemmeringen, hoewel de factor tijd niet uit het oog verloren mag worden. ,,In de praktijk nemen wettelijke procedures voor de aankoop van grond en infrastructurele ontwikkelingen al snel een jaar of acht in beslag. Gezien het tempo waarin we nu door onze vestigingsruimte heenraken, kunnen we de zaken niet snel genoeg oppakken. Maar wat de modaliteiten spoor en water betreft: wij zijn Venlo niet en willen dit ook niet worden. In aanvullende zin wil Venray zeker een rol vervullen”, aldus Lucassen.

RENE’ GRU’NFELD

Lucassen: ,,Wij zijn Venlo niet en willen dit ook niet worden. In aanvullende zin wil Venray zeker een rol vervullen”