Deze tips staan in de brochure ‘De markt voor wegvervoer in Ierland’, deze week uitgebracht door de Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst (EVD), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. De marktverkenning geeft een beeld van de vervoerssituatie in dit land.
Ierland had eind 1989 3,4 miljoen inwoners. De economie heeft het in de jaren tachtig moeilijk gehad, maar is sinds 1988 meer en meer aan het herstellen. De republiek wint dan ook aan vertrouwen in binnen- en buitenland.
Binnen de Ierse industrie zijn de chemische sector, de metaalindustrie en de engineering sinds 1984 het snelst gegroeid. De andere sectoren zijn voor het merendeel wat afgenomen, vooral de produktie van textiel, kleding, schoeisel en leder.
Behalve deze binnenlandse industriele produktie voor eigen gebruik, veroorzaakt de exportproduktie en de import van Ierland ook vraag naar transport. Zoals het geval is bij de meeste kleinere landen, is de Ierse republiek in hoge mate afhankelijk van de buitenlandse handel. Het aandeel van haar export van goederen en diensten in het Bruto Nationaal Produkt van 1989 bedroeg niet minder dan 71 procent.

Wisselend

De Nederlandse handel met Ierland vertoonde in 1990, vergeleken met 1989, een wisselend beeld, met aanzienlijke verschillen per hoofdgoederengroep. Zo bleef de Nederlandse uitvoer nagenoeg gelijk (857.114 ton in 1990, 860.487 ton in 1989) met een daling van 0,4 procent.

– De sterkste toenames: diverse gefabriceerde goederen (+23,3 procent) en niet eetbare grondstoffen (+20,5 procent);

– Afnames bij machines en vervoermaterieel (-15,2 procent), minerale brandstoffen en smeermiddelen (-8,9 procent), dierlijke en plantaardige olien en vetten (-8,3 procent) en fabrikaten (-6,6 procent).
De Nederlandse invoer uit Ierland gaf een forse daling te zien van 13,4 procent (382.000 ton in 1990, 440.688 ton in 1989). Deze daling kwam voornamelijk voor rekening van:

– De post minerale stoffen, van 94.400 ton naar 35.300 ton (-62,6 procent);

– De chemische produkten, van 26.000 ton naar 18.000 ton (-30,8 procent);

– Voeding en levende dieren, van 141.700 naar 138.600 ton (-2,2 procent).

Overheersend

Het wegvervoer neemt in Ierland een alles overheersende plaats in: 97 procent van het getransporteerde tonnage en 89 procent van de afgelegde ton-kilometers gaat over de weg.
Van oudsher was het overgrote deel van het vrachtwagenpark in bezit van eigen vervoerders. Dit vindt zijn oorsprong in de jaren vijftig, toen de beroeps-transportsector streng werd beheerst om de spoorwegen te beschermen. In 1980 deden de eigen vervoerders nog 62 procent van het totaal (3.098 miljoen ton-kilometers); in 1989 was dat teruggelopen tot 38 procent (2.096 miljoen ton-kilometers).
Het aandeel van de beroepssector steeg juist van 38 procent in 1980 tot 62 procent in 1989; van 1.911 miljoen ton-kilometer tot 3.383 miljoen ton-kilometer.

Gering

Naar schatting houden zich in Ierland nu ongeveer 500 beroepsvervoerders met internationaal vervoer bezig (in 1989 nog slechts 430). Van hen beperkt 35 procent zich tot het vervoer tussen Ierland en Groot- Brittannie. Overigens is het marktaandeel van het Ierse wegtransport in de EG zeer gering: 0,7 procent.
Circa 65 procent van de in- en uitgevoerde goederen wordt vervoerd per container of roll on/roll off-systeem. Vooral zee-/wegvervoer is – mede gezien de geisoleerde positie van het land – populair.

Wegennet

De huidige capaciteit en kwaliteit van het wegennet in Ierland zijn onvoldoende om de grote verkeerstoename te verwerken die het gevolg is van de economische groei. Het te kleine en verouderde autowegnetwerk is toe aan uitbreiding en modernisering.
Dit geldt in meerdere of mindere mate ook voor de spoorwegen, evenals de zee- en luchttransportfaciliteiten gericht op het buitenland. Onder het lopende actieplan zal de Ierse regering fl 2,7 miljard besteden ter verbetering van de weg-infrastructuur, te beginnen met de wegen naar de hoofdhavens.

Een artikel over de EVD-uitgave ‘De markt voor het wegvervoer in het Verenigd Koninkrijk’ stond in Nieuwsblad Transport van afgelopen dinsdag.

. – Walsh Western is een van de wegvervoerders die veelvuldig heen en weer rijdt tussen Nederland en Ierland.