Dat er enige druk op de resultaten van Pakhoed zou staan was na de acties in de Rotterdamse haven natuurlijk wel te verwachten. Waarop niet was gerekend, was dat er een reorganisatievoorziening moest worden getroffen bij Univar, een Amerikaanse distributeur van chemische produkten, waarin Pakhoed een minderheidsbelang heeft van 35 procent. Hoe groot die voorziening is, is niet meegedeeld. Wel blijkt uit de verkorte balans dat de post voorzieningen ultimo juni fl 155 miljoen bedraagt tegen fl 148 miljoen een jaar tevoren. Om het dan nog ingewikkelder te maken, het eigen vermogen van Pakhoed is met fl 9 miljoen vergroot door de waardestijging van Univar na een emissie. Daartegenover is het eigen vermogen met fl 23,9 miljoen verminderd als gevolg van betaalde goodwill bij de deelname in Univar Europe. Dit bedrijf is een joint-venture van Univar (51%) en Pakhoed (49%), die is opgezet om de activiteiten van de Zweedse Beijer Capital op het gebied van de chemicaliendistributie in Europa over te nemen.
De problemen bij Univar hebben ook een conjunctureel aspect. Mede daarom noemt Pakhoed het moeilijk in te schatten wanneer het aarzelend op gang komende economisch herstel in de Verenigde Staten zal leiden tot winstherstel bij Univar. De beurs vindt dit alles kennelijk wat bedenkelijk. Daarbij komt dat er ook weinig duidelijkheid is over de schade die de stakingacties in Rotterdam hebben berokkend. Nu is wel aangegeven dat de jaarwinst tenminste fl 125 miljoen zal bedragen. Ten opzichte van de jaarwinst over 1990 zou dat een achteruitgang betekenen van zes procent. Niet dramatisch, maar het komt er wel op neer dat de winst over het tweede halfjaar een kleine fl 55 miljoen zal bedragen en dat is zo’n 14% minder dan in het tweede semester van 1990.

Split-up

De vrij scherpe reactie op de beurs doet daarmee wel het effect teniet van de split-up, die deze week effectief is geworden. De aandelen van nominaal fl 20 zijn verwisseld voor vier aandelen met een nominale waarde van fl 5. De koers is daarmee gedaald van fl 188 tot fl 47. Omdat door de kleinere coupures de verhandelbaarheid van de aandelen op de beurs wordt vergroot, had daarvan een positieve invloed op de koersontwikkeling mogen worden verwacht. Nu is de notering echter met fl 4,30 afgebrokkeld, waarvan alleen donderdag al fl 1,10. Op die overigens uiterst stille beursdag nam Pakhoed op de top-30 van de meest verhandelde aandelen een 14e plaats in met een omzet van fl 9,6 miljoen. En dat bedrag is dan ook nog een dubbeltelling van aan- en verkopen.
De stijging van de opbrengsten uit olie-opslag in Rotterdam leidde tot een verdere winststijging bij Paktank. De opbrengsten van de dienstverlening aan de chemische industrie (opslag en vervoer) in binnen- en buitenland handhaafden zich op het niveau van de eerste zes maanden van vorig jaar. De positieve ontwikkelingen in de olie-opslag waren meer dan voldoende om de tegenvallende resultaten van de stuwadoorsbedrijven in Rotterdam te compenseren. Met name bij het containeroverslagbedrijf Unitcentre werd onvoldoende volume bereikt om de door de capaciteitsuitbreiding gestegen kosten te dekken. Unitcentre heeft het afgelopen jaar fors geinvesteerd in een uitbreiding van de terminal aan de Waalhaven.

VOC

Van Ommeren-Ceteco meldde over het eerste halfjaar een vrijwel onveranderde winst van fl 33 miljoen. In feite is er echter sprake van een verbetering van het resultaat omdat er nu geen bijzondere baten zijn geweest, terwijl de winst over de eerste helft van 1990 daardoor met fl 6,5 miljoen werd geflatteerd. Dat de resultaten een opgaande lijn vertonen blijkt ook uit het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, dat met 28% steeg tot fl 36,3 miljoen. Voor het jaar als geheel gaat VOC uit van een belangrijke verbetering van de netto winst ten opzichte van de fl 45,5 miljoen van vorig jaar. In die prognose is al rekening gehouden met de kosten van de herstructurering in de sector handel.
De verbetering van het bedrijfsresultaat komt geheel op rekening van de transportactiviteiten en de tankopslag. In de tankvaart tekende zich zowel op zee als in de binnenvaart een verbetering af en de uitkomsten van de droge lading-vloot verbeterden dank zij het herstel van de positie van de Amerikaanse dollar. De zware ladingvloot droeg voor het eerst sinds jaren bij tot de winst, vooral dank zij de nieuwe markten voor de schepen van Dock Express.
De bijdrage van de handelsactiviteiten aan het bedrijfsresultaat liep verder terug, maar nu niet door tegenvallende ontwikkelingen, maar als gevolg het het wegvallen van omzet en winst door de afstoting van handelsondernemingen. Per saldo leverden die desinvesteringen een boekwinst op, die is toegevoegd aan de voorziening voor herstructureringen. VOC verwacht dat de afstotingen in de sectoren technische produkten en projecten dit jaar kunnen worden afgerond en dat de balangen in de handel en distributie van chemicalien dit jaar voor het overgrote deel van de hand zullen zijn gedaan. De overige handelsactiviteiten, duurzame consumentenprodukten en voedingsmiddelen zijn dan ook zodanig geherstructureerd dat derden daarin kunnen participeren.

Frans Maas

Met de cijfers van Pakhoed en VOC hebben nu bijna alle aan de Amsterdamse beurs genoteerde transport- en opslagondernemingen de uitkomsten over het begin van het kalenderjaar bekend gemaakt. Het wachten is nu nog op Frans Maas, die de halfjaarcijfers gewoonlijk in september publiceert. Bij de presentatie van het jaarverslag in mei werd op grond van de gang van zaken in het eerste kwartaal de verwachting uitgesproken dat dit jaar hoger zal uitkomen dan de fl 30,3 miljoen over 1990.
Of die prognose uitkomt, moet dus nog blijken, maar al met al geven de cijfers van de betrokken beursondernemingen een diffuus beeld. Bij Van Ommeren-Ceteco is er sprake van een opgaande lijn. Ook Nedlloyd krabbelt uit de verliezen, hoewel de beurs daar nog een uiterst sceptische houding over aanneemt. Internatio-Muller, dat verwacht de haven- en transportactiviteiten nog dit jaar te kunnen afstoten, meldde bij het afwijzen van de fusie met Hagemeijer over het eerste halfjaar wat betreft het bedrijfsresultaat op de ‘nullijn’ te zitten tegenover een bedrijfswinst van fl 12,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Donderdagavond bleek dat nog iets mee te vallen, want er is nog een positief saldo van fl 2,6 miljoen. De netto winst bedraagt echter slechts 2,5 ton tegen fl 10 miljoen over de eerste helft 1990.
Voor zover het gaat om de transportsector meldt I-M een verlies bij ECT, in welk overslagbedrijf ook Nedlloyd een belang heeft. De resultaten van de andere activiteiten in deze sector lagen per saldo iets hoger. Het totale bedrijfsresultaat van de transportgroep bedraagt na rente fl 5,2 miljoen tegen fl 6 miljoen. Over het concernresultaat voor het jaar als geheel laat het bestuur zich niet uit: het is een overgangsperiode. Tot slot dan KLM, die in het eerste kwartaal van het op 1 april begonnen boekjaar 1991/92 een fors herstel boekte met een netto winst van fl 135,9 miljoen tegen fl 41,4 miljoen in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Lufthansa

Inmiddels heeft ook de Westduitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa kans gezien om het verlies over het eerste kwartaal, dat was ontstaan door de Golfcrisis, voor een deel in te lopen. Over het tweede kwartaal werd een winst behaald van DM 145 miljoen. Over de eerste zes maanden van 1991 resteert er niettemin nog een verlies van DM 330 miljoen. Over de eerste zes maanden vorig jaar leed de onderneming een verlies van DM 3 miljoen. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 18%, waarbij de groei van het binnenlandse vliegverkeer een belangrijke rol speelt. Over de resultaten in de rest van het jaar laat Lufthansa zich – net als de KLM – niet uit.
Al met al een beeld dat het vertrouwen op de beurs in de bedrijfstak weer iets heeft gesterkt. De positie van de sector van de beurs was al verbeterd, gezien de relatief sterke stijging van de stemmingsindex dit jaar ten opzichte van de andere indices. Het tegenvallende bericht van Pakhoed heeft er echter toe geleid dat het herstel na de scherpe daling op 19 augustus, de dag van de mislukte staatsgreep in de Sovjet-Unie, niet kon worden doorgetrokken.

STEMMINGSINDEX
KOERSMUTATIES
Koersverloop Pakhoed

fl 60,00

fl 57,50

fl 55,00

fl 52,50

fl 50,00

fl 47,50

fl 45,00

fl 42,50

fl 40,00

fl 37,50

fl 35,00

fl 32,50

1 jan 90 1 apr 90 1 jul 90 1 okt 90 1 jan 91 1 apr 91 1 jul 91 1 okt 91

BIJSCHRIFT!!!!!!!

De koersen van voor 26 augustus zijn herrekend in verband met de op die datum doorgevoerde split-up van 1: 4.

CEES HAGEDOORN