De hoge kosten van de aanleg en de negatieve milieugevolgen op lokaal niveau wegen niet op tegen de economische voordelen voor Nederland.
Dat blijkt “globaal” uit de 705 schriftelijke inspraakreacties die zijn ontvangen op de regeringsnota over de HST, zo heeft de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) bekendgemaakt. In de reacties zijn ook 27 lokale acties begrepen, waarin in totaal ongeveer 21.000 personen zijn vertegenwoordigd.
In verreweg de meeste reacties wordt de voorgestelde aanleg van de nieuw te bouwen dijklichamen of tunnels dwars door het landelijk en soms stedelijk gebied van de hand gewezen. De meeste ,insprekers’ menen dat de HST het best over de bestaande lijnen kan rijden. Het geld voor het nieuwe trace zou dan te gebruiken zijn voor verbetering van de bestaande rail-structuur.