Dat schrijft United Parcel Service (UPS) in een bespiegeling over het werkstuk van de studiegroep Transport 2000, onder voorzitterschap van mevrouw N. Smit-Kroes, dat vorig jaar werd gepubliceerd. De studiegroep die in het leven werd geroepen door de Europese Commissie, heeft aan het railvervoer een grote rol toebedeeld in een Europa zonder grenzen.
UPS vindt echter dat de auteurs van het rapport ‘realistisch’ moeten blijven. Maar liefst 77 procent van alle goederen binnen de EG gaat nog steeds over de weg. Als het vervoer de groei van het BNP (jaarlijks 2,5 procent) volgt, zal het volume toenemen met 34 procent tot 1800 miljard tonkilometer tegen de eeuwwisseling. Het karakter van de goederen en de schaalgrootte van diverse distributiesystemen zal het niet gemakkelijk maken om de modal-split te wijzigen en deze forse groei te absorberen. 95 Procent van alle wegvervoer binnen de EG is binnenlands en in 62 procent van de gevallen gaat het om afstanden tot vijftig kilometer.
Toch ondersteunt UPS de uitbouw van railfaciliteiten. “Het opzetten van meer weg-railoverslagpunten komt alle partijen ten goede. Zolang de uitbouw maar gepland wordt uitgevoerd en alle betrokken partijen een woordje mogen meespreken. Maar we benadrukken dat de uitbouw van een wegennet een even hoge prioriteit heeft. Hetzelfde gaat op voor regelgeving die efficient gebruik van de wegen mogelijk maakt. Cabotage moet vrij zijn. Ook vergunningen moeten gemakkelijker te verkrijgen zijn.”
UPS is groot voorstander van harmonisering van regelgeving op technisch gebied om de vervuiling en geluidsoverlast tegen te gaan en de veiligheid op de weg te garanderen. Regels voor het gebruik van veiligheidsgordels, rijbewijzen, training, emissienormen voor schonere motoren en snelheidslimieten moeten binnen de EG allemaal hetzelfde zijn. UPS is tegen de snelheidsbegrenzer. “Die maakt een vrachtwagen alleen maar duurder. Een zelfde resultaat zou worden behaald als de wetgever scherper toezicht hield.” Bij de harmonisering maakt UPS geen onderscheid tussen commercieel en particulier verkeer. Een uitzondering is het alcoholgebruik. De beroepschauffeur mag geen druppel gedronken hebben als hij achter het stuur gaat zitten.
UPS erkent dat rekeningrijden een manier is om het Europese Infrastructuur Fonds te spekken. UPS eist dan wel dat de middelen eerlijk worden verdeeld door een Europese organisatie, die bovendien voldoende autoriteit heeft om haar taken uit te voeren. Gelden afkomstig van het wegvervoer moeten ook worden aangewend voor het wegennet. De sociale kosten voor de uitbouw van een infrastructuur kunnen worden gedragen ‘op basis van een kosten-batenanalyse per modaliteit’. Bij de financiering van rail zou moeten worden gezocht naar een ‘balans’ tussen publieke en particuliere middelen.